U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > zorg en herstel
  3.  > YN-publicaties over wonen
  4.  > Kick Wilstraplantsoen
  5.  > Acomplex YN 5 - 2004

Bron: YN 5 - 2004

Een eigen huis

Een goede woning kan een bijdrage leveren aan levensgeluk. In de Stripheldenbuurt in Almere wordt een bijzondere woonvoorziening gebouwd voor mensen met schizofrenie: het Acomplex.

Het initiatief is genomen door een aantal ouders, die elkaar kenden van Ypsilon, vanuit het idee dat ook mensen met schizofrenie – ondanks hun behoefte aan ondersteuning – recht hebben op een complete eigen woning. Het Acomplex is geen behandelcentrum maar een wooncentrum met extra zorg voor “wonen en leven”.

Anna Zanstra en Dick de Haas vertellen over de lange weg naar realisatie van hun plan. Allereerst is een aantal jaren geleden een stichting opgericht en een comité van aanbeveling gevormd. Vervolgens is bij woningstichtingen in Almere in 2001 een beleidsplan ingediend voor de bouw van veertig woningen voor de doelgroep. De woningstichting WVA, na een fusie nu Ymere, stond hier zeer welwillend tegenover en heeft het project onder zijn hoede genomen. Ook van de gemeente Almere is royale medewerking verkregen. “Mede dank zij hun steun hebben wij dit plan kunnen realiseren.” 

Eigen voordeur

Het Acomplex zal bestaan uit 39 ruime 3-kamerwoningen rondom een gezamenlijke binnentuin.

Ieder huis heeft een eigen voordeur aan de straatzijde en een kleine voor- en achtertuin voor eigen gebruik, plus een berging.

Het complex is als langwerpig hofje gebouwd rondom een grote binnentuin die geschikt gemaakt wordt voor gezamenlijk gebruik. Deze binnentuin is niet vrij toegankelijk voor buitenstaanders.

Tussen twee woningen, aan één van de lange zijden, komt een gebouw met gemeenschappelijke ruimtes. Deze ruimtes zijn dag en nacht toegankelijk voor de bewoners. Er is een keuken om gezamenlijk te koken en te eten of gewoon elkaar te ontmoeten. De bewoners bepalen het gebruik. Daarnaast zijn in dit gebouw de werkruimten voor het personeel.

De Stripheldenbuurt in Almere-Buiten, ligt aan de oostkant van Almere. Het wordt een bijzondere wijk waarin veel nieuwe initiatieven worden gerealiseerd. Er komen ongeveer 2.600huur- en koopwoningen. In de wijk komen scholen met opvang, een buurthuis, sportcomplexen en een klein winkelgebied. Er wordt nu al veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale voorzieningen. Ook komt er ruimte voor bedrijven. Naast het Acomplex komen er nog negen woongroepen, verspreid over de Stripheldenbuurt. Dit betreft woongroepen voor onder anderen ouderen, verstandelijk gehandicapten, mensen met een Indische achtergrond en een ecologische woongroep.

Het Acomplex ligt midden in de wijk. Het is gelegen aan een busbaan, met een halte voor de deur. Aan de overkant van de busbaan komt een voorzieningengebied waarin een gezondheidscentrum (huisarts, apotheek, fysiotherapie en dergelijke), een buurtsupermarkt, scholen en een eetgelegenheid zich zullen vestigen. Hier komt ook een dagactiviteitencentrum dat toegankelijk zal zijn voor alle daarvoor geïndiceerde mensen uit Almere. In het noorden van de wijk wordt het nieuwe NS-station ‘Oostvaarders’ gebouwd.

Kortom, een nieuwe wijk met veel mogelijkheden!

Gelijkgestemden

Op een aantal punten wijkt het Acomplex af van bestaande voorzieningen voor deze doelgroep. In het Acomplex is sprake van categoraal toelatingsbeleid. Bij de samenstelling van de groep zal niet alleen gelet worden op leeftijd en ziektegeschiedenis, maar ook op een zekere mate van gelijkgestemdheid in de belangstellingssfeer.

In de praktijk betekent dit dat alléén mensen die al lange tijd lijden aan de ziekte schizofrenie en die dit in zekere mate geaccepteerd hebben, er terecht kunnen. De minimumleeftijd is gesteld op 30 jaar. De zorg kan helemaal op de symptomen en noden van deze aandoening worden georganiseerd. Bewoners hoeven elkaar niets uit te leggen. Ze herkennen bij elkaar de symptomen en worden niet gehinderd door andere ziektebeelden. Er zal en kan rekening gehouden worden met de problemen die hun aandoening met zich meebrengt.

Het Acomplex biedt bescherming en rust wanneer daar behoefte aan is, maar is geen geïsoleerde plek.

Ook zal het Acomplex proberen mensen bij elkaar te zoeken die bij elkaar passen wat betreft belangstelling, zodat het gemakkelijker wordt om samen activiteiten te ondernemen.

Tuinman of verpleegkundige

Zorg en ondersteuning wordt georganiseerd door de Stichting triAde, een instelling die zijn werkterrein heeft in de provincie Flevoland. Dag en nacht zal personeel aanwezig zijn. Een aantal van hen zijn verpleegkundigen, maar niet al het personeel is afkomstig uit de zorg. Een tuinman, sportbegeleider of iemand die goed kan koken, past prima in onze filosofie.

De ondersteuning die de bewoner krijgt is afhankelijk van de indicatiestelling door het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO).

In samenspraak met de bewoner en zijn belangenbehartiger wordt een plan opgesteld. Dit ondersteuningsplan zal met enige regelmaat besproken worden en zo nodig worden aangepast.

Een belangenbehartiger is iemand uit het netwerk van de bewoner, iemand waar hij vertrouwen in heeft en op wie de bewoner bij problemen een beroep kan doen.

Zoals gezegd: het Acomplex is geen behandelcentrum. Bij behoefte aan de specialistische kennis van een psychiater dient men gebruik te maken van de bestaande voorzieningen.

De woningen worden gebouwd in opdracht van de woningstichting Ymere.

Zij voeren ook het beheer. De bewoners huren de woning en kunnen hier hun leven lang blijven wonen. Dus geen verplichte doorstroming.

Bewoners in het Acomplex wonen zelfstandig in hun eigen huis. In principe verzorgen zij hun eigen huishouden, al dan niet met hulp. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen in de gemeenschappelijke ruimte.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor dagbesteding.

Dichtbij het Acomplex komt een Dag Activiteiten Centrum (DAC), dat ook toegankelijk is voor andere inwoners van de gemeente Almere. Dit DAC wordt opgezet als een Fountain House. Dat wil zeggen dat het een clubhuis is, waar de gebruikers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen. Het DAC wordt in eerste instantie in twee woningen van het Acomplex gevestigd en zal later doorverhuizen naar een eigen gebouw aan de overkant van de busbaan in het voorzieningengebied.

Vrouwen gevraagd

Het bestuur van de stichting Acomplex is dit jaar gestart met de kennismakingsgesprekken met de kandidaat bewoners. Opvallend is dat er veel meer mannelijke kandidaten zijn dan vrouwen. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling. Voor vrouwelijke bewoners zijn dan ook nog een aantal plaatsen beschikbaar.

Verder heeft het bestuur een aantal fondsen aangeschreven met het verzoek dit project te ondersteunen. Voor een aantal onderdelen van Acomplex is de normale financiering ontoereikend. We willen graag de tuin goed inrichten voor de doelgroep. Er ligt een prachtig, maar helaas kostbaar, ontwerp van studenten van de Hogeschool Larenstein. Ook willen we in de woningen extra voorzieningen aanbrengen die het onderhoud vergemakkelijken en extra veiligheid bieden.

Een stichting “Vrienden van Acomplex” is in voorbereiding.

Omdat het belangrijk is te weten hoe het de bewoners zal vergaan, in een dergelijke nieuwe woonvorm zal er een tevredenheidsonderzoek van vijf jaar plaatsvinden onder leiding van Prof.dr.D. Wiersma van de Universiteit van Groningen.

We hopen met dit project in Almere de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met de diagnose schizofrenie. Een goede woning kan een bijdrage leveren aan hun levensgeluk. Te vaak zijn zij gehuisvest op kamers van twaalf vierkante meters. Ook het college Bouw Ziekenhuisvoorzieningen heeft naar aanleiding van een studie van het Trimbosinstituut “Een keten van lege zondagen” geconcludeerd dat de huisvesting van patiënten in de psychiatrie onder de maat is. Wij denken met dit project een bijdrage te hebben geleverd om hun woonsituatie te verbeteren.

Anna Zanstra en Dick de Haas

 
Respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van Acomplex  en beiden ouder van een zoon die er komt te wonen. Derde bestuurslid is Miriam van der Laan. Zij is regiomanager van 't Alternatief triAde, waaronder Acomplex valt.
In kader:
 
Financiering:
Er zijn drie mogelijkheden:
a. De woning wordt gehuurd van de woningstichting en ondersteuning wordt met een PGB ingekocht bij triAde. (Indicatiestelling via RIO)
b. De woning wordt gehuurd van triAde en de ondersteuning wordt via Zorg In Natura geboden door triAde. (Verwijzing via behandelaar)
c. Als bij de indicatie ook een indicatie wordt afgegeven voor de functie ‘verblijf’ kan een ‘alles in één pakket’ worden aangeboden. De huur van de woning, de overige huisvestingslasten, voedingskosten en ondersteuning worden dan betaald uit de AWBZ. De bewoner betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage. (Indicatiestelling via RIO)
Over triAde:
Stichting triAde biedt zorg en ondersteuning in de provincie Flevoland. De cliënten zijn mensen van alle leeftijden met diverse zorgvragen. Voor hen is het niet mogelijk geheel zelfstandig een weg te vinden in de samenleving. Dit komt door een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand, een psychiatrisch ziektebeeld of een niet-aangeboren hersenletsel.
Er is behoefte aan individuele ondersteuning op basis van eigen wensen en ideeën. TriAde probeert de vraag van de cliënt zo goed mogelijk te beantwoorden door passende, professionele ondersteuning te bieden. Ondersteuning die aansluit op de mogelijkheden van de cliënt. Ze gaan uit van het principe "Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig".
Belangstellenden kunnen informeren bij triAde, 't Alternatief, Karin Hartevelt, (0320) 286610 (maandag t/m donderdag).
sluit venster