Bestuurlijk akkoord GGZ definitief opgeblazen

Het Bestuurlijk Akkoord over de toekomst van de GGZ is ter ziele. Gepikeerd over de discussie over de vrije artsenkeuze heeft minister Schippers van VWS de partijen gisteren gemeld dat het akkoord van tafel is. Vorige week zei Schippers al tegen de Kamer dat ze het akkoord als opgezegd beschouwde. Daarbij wees ze vooral naar branchekoepel GGZ Nederland, die zich juist over de vrije artsenkeuze op de vlakte had gehouden. Voor de minister is dit artikel 13 van de zorgwet cruciaal voor het behalen van de financiële doelstellingen.

In het overleg gisteren lichtte onder meer het Landelijk Platform GGz, waartoe ook Ypsilon behoort, haar standpunt toe. Het LPGGz wil zicht hebben op de kwaliteitscriteria waarop de zorg wordt ingekocht door verzekeraars, aldus het Platform op zijn website. “Ook moeten patiënten kunnen beschikken over objectieve keuze-informatie met betrekking tot zorgaanbieders en verzekeraars. Daarnaast kwamen er bij het LPGGz zorgelijke signalen binnen omtrent de budgetpolis en risicoselectie door zorgverzekeraars.” Vandaar dat het LPGGz de minister vroeg om een pas op de plaats te maken met betrekking tot de wetswijziging.

Vergeefs, werd direct duidelijk. In een reactie stelde minister Schippers dat de GGZ-partijen voor een vertrouwensbreuk hebben gezorgd. “Dat partijen aangaven niet principieel tegen selectieve inkoop te zijn, maar van mening te zijn dat niet voldaan is aan de eveneens in het akkoord vastgelegde randvoorwaarden hiervoor, deed voor haar niet meer ter zake”, meldt GGZ Nederland op haar website.

“Of en zo ja welk draagvlak er is voor een hernieuwd akkoord wil de minister nu eerst bespreken in een politiek traject en in het kabinet en de coalitie afhechten. De financiële doelstellingen van het akkoord zullen voor haar daarbij leidend zijn. Ze gaf aan alle benodigde maatregelen te zullen nemen die een duurzame beheersing van de kosten mogelijk maken. Daarnaast gaf zij aan zich te beraden op de positie van de GGZ in het stelsel.” 

ANBI logo