Landelijk Platform GGz haalt veel binnen met ‘bestuurlijk akkoord’

De stijging van de uitgaven in de GGZ wordt aanzienlijk verminderd. Mar tegelijk is er meer aandacht voor preventie, e-health, nazorg en terugvalpreventie. En ook antistigma krijgt een plek. Het is maar een kleine opsomming van wat het Landelijk Platform GGZ heeft weten binnen te halen in het zogeheten ‘bestuurlijk akkoord’ dat vandaag werd getekend. Vandaag zette het Landelijk Platform GGz samen met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en minister Schippers (VWS) de handtekening onder het akkoord. LPGGz-directeur Marjan ter Avest is blij: “Het is ons gelukt om in deze tijd van bezuinigingen gezamenlijk een grote stap voorwaarts te zetten voor betere zorg en hulpverlening aan GGZ-cliënten.” Vrijdag al gaf de achterban, waaronder Ypsilon, akkoord aan het bereikte resultaat.

Met de GGZ-sector zijn ambities geformuleerd voor een toekomstbestendige en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Ter Avest toont zich vooral verheugd dat in het akkoord de cliënt en familie centraal staan: de zorg wordt zo dicht mogelijk rondom de cliënt georganiseerd. Ziekenhuisbedden maken waar mogelijk plaats voor hulp aan huis en zelfmanagement van mensen worden gestimuleerd; de behandelaar bepaalt samen met de cliënt en de familie hoe de behandeling wordt ingevuld.

De stijging van de uitgaven in de GGZ wordt aanzienlijk verminderd. Mar tegelijk is er meer aandacht voor preventie, e-health, nazorg en terugvalpreventie. En ook antistigma krijgt een plek. Het is maar een kleine opsomming van wat het Landelijk Platform GGZ heeft weten binnen te halen in het zogeheten ‘bestuurlijk akkoord’ dat vandaag werd getekend. Vandaag zette het Landelijk Platform GGz samen met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en minister Schippers (VWS) de handtekening onder het akkoord. LPGGz-directeur Marjan ter Avest is blij: “Het is ons gelukt om in deze tijd van bezuinigingen gezamenlijk een grote stap voorwaarts te zetten voor betere zorg en hulpverlening aan GGZ-cliënten.” Vrijdag al gaf de achterban, waaronder Ypsilon, akkoord aan het bereikte resultaat. 

Met de GGZ-sector zijn ambities geformuleerd voor een toekomstbestendige en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Ter Avest toont zich vooral verheugd dat in het akkoord de cliënt en familie centraal staan: de zorg wordt zo dicht mogelijk rondom de cliënt georganiseerd. Ziekenhuisbedden maken waar mogelijk plaats voor hulp aan huis en zelfmanagement van mensen worden gestimuleerd; de behandelaar bepaalt samen met de cliënt en de familie hoe de behandeling wordt ingevuld.

De sector is bereid om volledig transparant te zijn over zorgkosten, effectiviteit en klantwaardering. Patiëntenorganisaties krijgen de beschikking over kwaliteitsgegevens, zodat zij patiënten kunnen informeren bij het kiezen van een goede aanbieder.  Eenzame opsluiting wordt verleden tijd. Zorginstellingen stellen vergelijkbare gegevens beschikbaar over dwangbehandeling en separatie. Daarnaast heeft men sectorbreed de herstelbenadering omarmd; cliënten worden straks vaker thuis behandeld in plaats van in instellingen. 

De eerstelijnszorg wordt uitgebreid en versterkt. De rol van de huisarts wordt die van zoogeheten poortwachter door de GGZ-zorgvraag in de eerste lijn goed op te vangen. Huisartsen krijgen daarvoor betere mogelijkheden om GGZ-expertise te raadplegen. Mensen met lichte klachten krijgen een lichte behandeling.

Specialistische hulp wordt snel ingeroepen: dat kan klachtenverergering voorkomen. Na de tweedelijnszorg komt top-klinische GGZ-zorg voor extreme zorgvragers. Deze getrapte aanpak van GGZ-problematiek zorgt ervoor dat wordt voorkomen dat cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd en gaan zwerven in de GGZ. 

Het risico op het ontstaan van crisissituaties, vereenzaming en overbelasting van familie/naasten, blijft aanwezig. Gemeenten en huisartsen zijn onmisbare partijen bij adequate zorg en begeleiding in de thuissituatie. Zij hebben het akkoord nog niet ondertekend. Reden voor het LPGGz om spoedig met hen aan tafel te gaan om nadere afspraken te maken. 

Ondanks talloze pogingen heeft Ter Avest de eenzijdige eigen bijdrage in de GGZ nog niet van tafel gekregen; een teleurstelling. “Onze hoop is nu gevestigd op de verkiezingen en een nieuw regeerakkoord. Ten aanzien van de eigen bijdrage in de GGZ zullen we de strijd niet opgeven. In ons 10-punten verkiezingenplan hebben we alternatieven gepresenteerd voor de eigen bijdrage. Dat plan hebben we aan alle politieke partijen gestuurd. Ook loopt nog een bodemprocedure tegen de Staat over de eigen bijdrage-GGZ”, aldus de Platformdirecteur.
 

ANBI logo