Landelijke Stichting FVP opgericht

De landelijke dekking van de familievertrouwenspersoon (FVP) is weer een stap dichterbij. Ruim drie jaar nadat de Tweede Kamer er aandacht voor vroeg, is de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen opgericht. Het Landelijk Overleg van Familievertrouwenspersonen (LOF), het Landelijk Platform GGz en de Stichting PVP namen hiertoe het initiatief. Dick Kamperman is aangesteld als directeur.

Met vooralsnog tijdelijk projectgeld geeft het ministerie van VWS hiermee uitvoering aan de motie Joldersma uit 2007. Met een kamerbrede motie verzocht Joldersma (CDA) de regering te bevorderen dat in elke instelling voor geestelijke gezondheidszorg een familievertrouwenspersoon beschikbaar is. De dienstverlening van de familievertrouwenspersoon bestaat uit voorlichting en ondersteuning, coaching en bemiddeling, ondersteuning bij klachtenprocedures en signalering naar de instelling. Inzet is altijd verbetering van de communicatie tussen patiënt, hulpverlening en naastbetrokkene en optimale afstemming van professionele- en mantelzorg rondom de cliënt. Uitgangspunt is dat familie en naastbetrokkenen gelijkwaardige gesprekspartners zijn voor de behandelaars en de zorginstellingen. Ypsilon en andere familieorganisaties hebben jarenlang voor de familievertrouwenspersoon geijverd en zijn dan ook blij met de nieuwe stap. Met het wetsvoorstel Verplichte Zorg krijgen de FVP’en mogelijk op korte termijn ook een wettelijk kader.

Gelet op de politieke wil en het brede draagvlak denken de initiatiefnemers dat de landelijke stichting FVP binnen drie tot vijf jaar is uitgegroeid tot een gevestigde organisatie waarvan het merendeel van de GGZ-instellingen tot volle tevredenheid gebruik maakt. De nieuwe stichting is na 1 augustus te bereiken via (030) 2710088 en www.lsfvp.nl.

  

ANBI logo