Langdurige zorg krijgt persoonsvolgend budget

De zorg kan beter door meer te luisteren naar wat mensen willen en uit te gaan van hun wensen en verwachtingen. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start een experiment met persoonsvolgende bekostiging in de Wet langdurige zorg. Bij persoonsvolgende bekostiging volgt het geld de keuze van de cliënt en niet andersom. De zorgaanbieder krijgt pas een vergoeding voor het leveren van zorg op het moment dat een cliënt zijn voorkeur voor hen uitspreekt. Volledige persoonsvolgende bekostiging kan grote gevolgen hebben, maar vergroot keuzemogelijkheden en geeft vernieuwing meer kans. Van Rijn kondigt het experiment aan in zijn vrijdag verzonden brief 'Waardig leven met zorg'.

Mensen  die vanwege hun chronische psychiatrische problematiek niet (meer) zelfstandig kunnen wonen vallen onder de Wet langdurige zorg. De Wlz verving de AWBZ. ‘Het staat nog steeds niet vast welke psychiatrische patiënten onder de Wlz zullen gaan vallen, wel dát er een groep onder gaat vallen’, zegt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. ‘Die groep kan mogelijk van het persoonsvolgend budget gaan profiteren. Dat is een belangrijke stap naar meer eigen regie, waar patiënten- en familieorganisaties al jaren om hebben geroepen.’

Van Rijn: 'De tijd is gekomen dat de zorg zich aan de mensen aanpast in de plaats van andersom. De Wet langdurige zorg garandeert goede zorg en een veilige woonomgeving. Dat is mooi, maar niet meer genoeg. (..) Zorgaanbieders zullen meer en meer moeten luisteren naar de voorkeuren van hun potentiele bewoners. Waar zouden ze willen wonen? Met wie? En hoe zouden zij hun zorg willen ontvangen? Daar is een fundamentele verschuiving voor nodig en dat is niet gemakkelijk, maar persoonvolgende bekostiging is een goede, eerste stap.'

Van Rijn noemt in zijn brief meer verbeteringen van de Wlz. Zo kiezen veel mensen voor een persoonsgebondenbudget (pgb) omdat zij een voorkeur hebben voor een pgb-gefinancierd wooninitiatief. Om deze kleinschalige woonvormen voor iedereen bereikbaar te maken, maakt de staatssecretaris afspraken met zorgkantoren en zorgaanbieders om initiatieven desgewenst om te zetten in zorg in natura. Op die manier worden de vernieuwingen van het pgb ook bereikbaar voor mensen zonder een zorgbudget en leert de reguliere zorg van deze initiatieven.

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/02/26/van-rijn-legt-lat-langdurige-zorg-hoger

ANBI logo