Platform GGz wil uitstel overgang intramurale GGZ naar Wet langdurige zorg

Stel de overgang van de intramurale ggz naar de Wet langdurige zorg (Wlz) uit tot 1 januari 2016. Die oproep doet het Landelijk Platform GGz in een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Het Platform vraagt zich af of de continuïteit van de zorg tijdens de overgangsfase voldoende geborgd is. “Bij cliënten en familie bestaat in elk geval nog veel onzekerheid over wat de overgang betekent voor hun eigen zorg of de zorg voor hun familielid.”

Met uitstel kan een hoop onduidelijkheid tijdens de zogeheten ‘transitie’ voorkómen worden, denkt het Platform waarvan ook Ypsilon deel uitmaakt.  Mensen die nu zorg met verblijf uit de AWBZ ontvangen, krijgen deze zorg straks vanuit de Wmo, de Zorgverzekeringswet of de nieuwe Wlz. Maar de criteria waaraan patiënten moeten voldoen om toegang te krijgen tot de Wlz zijn nog niet klaar als de wet op 1 januari 2015 van kracht wordt. Niet goed, denkt het LPGGz, want dan krijgt een belangrijke groep cliënten straks te maken met een dubbele overgang: eerst van AWBZ naar Wmo of Zorgverzekeringswet, en later naar de Wlz.

Wanneer het screeningsinstrument niet gereed is op de datum van transitie, maakt het Platform zich vooral zorgen over de positie van cliënten die buiten het overgangsrecht vallen, bijvoorbeeld omdat hun indicatie afloopt of omdat zij een nieuwe indicatie nodig hebben. “Het is belangrijk dat zij, als zij dat wensen, bij dezelfde zorgaanbieder kunnen blijven in afwachting van een eventuele overgang naar de Wlz.”

Klik hier voor de brief van het LPGGz.

ANBI logo