VWS-rapport: De weg naar zorg is moeilijk te vinden

Mensen die langdurige zorg nodig hebben lopen tegen tal van problemen aan. Ze hebben moeite om de juiste weg te vinden, krijgen niet alle
 

informatie en worden onvoldoende ondersteund bij het maken van keuzes. Dat blijkt uit een onderzoek, waar ook Ypsilon actief aan heeft meegewerkt, onder ouderen, mensen met een handicap en voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. En specifiek voor deze laatste groep is ook het aanbod volstrekt onvoldoende.  

Het onderzoek is – in opdracht van het ministerie van VWS –  uitgevoerd door Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid/Ypsilon. Zij ondervroegen bijna 400 mensen die langdurige zorg gebruiken uit de Wmo, jeugdwet, zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de wet langdurige zorg (Wlz) en hun naasten over welke 'route’ zij in de langdurige zorg afleggen; over de vraag of ze iets te kiezen hadden en over de ontvangen en gewenste informatie en ondersteuning.

'Patiënten en naasten hebben niet het gevoel dat er iets te kiezen valt', aldus Annemiek de Kruif van Ypsilon, die namens MIND het deelonderzoek onder mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) leidde. 'En voor de GGZ ís er ook echt niets te kiezen! Dat komt doordat het aanbod volstrekt onvoldoende is. Veilig wonen, zinvol werk of een studie of opleiding, met voldoende zorg en ondersteuning, is van cruciaal belang voor het herstel van mensen met EPA. Het bestaat, maar op véél te weinig plaatsen.' De koepels voor patiënten en naasten vinden dat mensen altijd moeten kunnen kiezen welke zorg of ondersteuning voor hen de beste is, in welke vorm en waar de cliënt wil en kan wonen.

Hiervoor hebben zij in de eerste plaats passende keuze-informatie en onafhankelijke ondersteuning nodig. Daarnaast hebben ze behoefte aan een vaste en onafhankelijke ondersteuner die hen helpt met het in kaart brengen van de mogelijkheden. Die overzicht heeft van het aanbod, inzicht heeft in wat er nodig is en snapt dat de behoefte aan zorg – door de aard van de aandoening – sterk wisselend kan zijn.
Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid roepen op om de beschikbare onafhankelijke cliëntondersteuners die er zijn binnen de Wmo en de Wlz over de stelsels heen te organiseren en beter vindbaar en toegankelijk te maken. 

Van de 'route' die mensen in de GGZ afleggen is een verhelderende tekening gemaakt, waarop goed te zien is wat er nog aan schort.

Klik hier voor het rapport.  Het deelrapport over de GGZ begint op pagina 63.

Met name in de GGZ-groep zijn naast cliënten ook veel naasten bevraagd. MIND en Ypsilomedewerkers hebben 50 interviews gehouden en 8 groepsgesprekken georganiseerd.

Uit de gesprekken: 

'Ik zou zo graag willen dat ik gewoon eens met iemand kan overleggen, niet alleen áls het misgaat, maar juist om te voorkomen dát het mis gaat.’

Ze kwijnt weg, 3-hoog-achter op een flatje, niets omhanden. Wij als ouders zijn haar enige contact met de buitenwereld.

‘In de tijd dat ik met de hulpverleners van de GGZ-instelling in gesprek was over waar mijn dochter zou kunnen wonen, las ik in het plaatselijk krantje dat er een kleinschalig wooninitiatief gebouwd werd. Zij wisten dit niet eens!’

‘Met het PGB loopt het goed. Maar wel bij mij in huis en ik ben naast moeder ook de spil, de organisator en de achterwacht. Dat kan niet zo blijven! Hoe moet het als ik ouder word en het niet meer kan organiseren?’

ANBI logo