Wet verplichte ggz gerepareerd: patient behoudt bijstand na opname

Mensen die gedwongen worden opgenomen behouden vanaf nu hun recht op algemene bijstand. Een krachtige lobby vanuit onder meer koepelorganisatie MIND heeft er op het laatst voor gezorgd dat de Wet verplichte ggz (Wvggz) ook op dit punt is aangepast. Deze week werd in de Eerste Kamer ingestemd met een reparatiewet om de uitvoering van zowel deze wet als de Wet Zorg en Dwang (WZD) te verbeteren.

Ook andere maatregelen maken dat de wetten voortaan beter aansluit op de praktijk. Zo wordt terugkeer naar vrijwillige zorg op een verantwoorde manier vereenvoudigd. Daartoe wordt bijvoorbeeld de extra medische verklaring geschrapt die eerst nodig was voordat een crisismaatregel kon worden stopgezet. Ook wordt de procedure voor het vaststellen van wilsonbekwaamheid vereenvoudigd.

Op reparaties van de Wvggz werd al langere tijd aangedrongen, onder meer door de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie. Daarvan is het gemakkelijkste deel nu doorgevoerd. Voorwaarde was dat alle betrokken partijen met de wijzigingen moesten instemmen, zodat de politiek probleemloos akkoord kon gaan. Voor onderwerpen waarover meer discussie is, zijn nog andere reparaties in voorbereiding. Deze kunnen echter pas worden goedgekeurd als er een nieuw kabinet zit.

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter is blij met de reparaties. Vanuit MIND heeft hij zitting in de Bestuurlijke Ketenraad die toeziet op een goede invoering van de Wvggz.

Meer informatie over de Wvggz en Wzd en de inwerkingtreding van de Reparatiewet is te vinden op https://www.dwangindezorg.nl/

ANBI logo