Ypsilon voortaan verenigd rond ‘psychotische kwetsbaarheid’

Historisch. Zo kwalificeerde voorzitter Jan Zandijk het besluit om Ypsilon voortaan te organiseren rond de term verhoogde psychotische kwetsbaarheid. Na ruim 25 jaar neemt de vereniging daarmee bewust afscheid van de term schizofrenie als bindend element. Het besluit viel op een vergadering van de Ledenraad, die vandaag nog veel spijkers met koppen sloeg over de beleid voor de komende jaren. Zo positioneerde de Ledenraad Ypsilon ook als organisatie die wil werken vanuit een visie van herstel. De titel van het beleidsplan dat voorlag vat de richting die de vereniging op wil kernachtig weer: “Perspectief bieden, kansen benutten.”

De keuze om de term schizofrenie los te laten als leitmotiv kwam nauwelijks meer als een verrassing. Al een aantal jaar maakt Ypsilon zich ook nadrukkelijk sterk voor de fase waarin weliswaar sprake is van een psychose, maar nog helemaal niet duidelijk is of die zal leiden tot schizofrenie. Los daarvan is de discussie over de diagnose schizofrenie als zodanig ook niet aan Ypsilon voorbij gegaan. Vonden juist familieleden het vroeger fijn dat er een diagnose lag, steeds meer mensen zagen hiervan ook de keerzijde: de term is wetenschappelijk onduidelijk en wordt maatschappelijk steeds vaker als beklemmend en stigmatiserend ervaren.

Langer werd stilgestaan bij een goede formulering welke rol Ypsilon voor zichzelf ziet bij de belangenbehartiging van de cliënt. Maar ook daarover werd de ledenraad als hoogste orgaan het eens: “Ypsilon wil perspectief bieden aan mensen die in hun omgeving kampen met een verhoogde psychotische kwetsbaarheid met het doel om de kwaliteit van leven voor mensen met deze kwetsbaarheid te verbeteren.” Met andere woorden: Ypsilon ziet bij de belangenbehartiging van de patiënt of cliënt een rol voor zichzelf, maar wel indirect: als onderdeel van de triade behandelaar-cliënt-familielid. “Stáán waar het nodig is, maar zónder te betuttelen. En naar de hulpverlening met toegestoken hand, maar zonder dat de kritische blik te verliezen.”

Grote instemming was er voor de aanpak om de verschillende levensfasen als kapstok voor activiteit te nemen. Niet elk familielid zit in dezelfde fase en voor elke fase moet een lid kunnen rekenen op een herkenbaar aanbod. Of het nu gaat om familieleden van mensen die voor het eerst een psychose krijgen, om broers of zussen die het appel voelen om de zorg van hun ouders over te nemen of om familieleden van patiënten in een langverblijfafdeling – voor alle groepen wil Ypsilon tussen nu en 2013 een aanbod hebben liggen waarmee ze zich gesteund voelen.

Met het vaststellen van het beleidsdocument markeert Ypsilon het begin van een nieuwe periode waarin de vereniging vooral vooruitkijkt. Tegelijk sluit ze een periode af die twee jaar terug startte met het opstellen van een Visiedocument die met verschillende sessies in het land aan inhoud en aan draagvlak won. Een aanpak die bovendien laat zien dat de kracht van de vereniging nog altijd zit in een uitwisseling tussen land en regio.

Het Visieplan Ypsilon 2011-2014 staat integraal online. U komt er door te klikken op deze link

ANBI logo