Zorgverleners GGZ niet in staat zinvolle dagbesteding te realiseren.

Zorgverleners in de intramurale GGZ zijn opvallend negatiever over het scholingsaanbod voor een zinvolle daginvulling voor hun cliënten dan hun collega’s die werken met mensen met een verstandelijke beperking of in verpleeghuizen. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.  

Het onderzoek laat zien dat zorgverleners uit de verschillende sectoren van elkaar kunnen leren. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn zorgverleners van oudsher al gericht op het ondersteunen van een zinvolle daginvulling van cliënten. Volgens deze zorgverleners  krijgt dan ook 80% van hun cliënten een zinvolle daginvulling. In verpleeghuizen is dat volgens zorgverleners 35% en in de GGZ 23%.
Dit percentage verbaast Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter niet: ‘Maar het is wel in- en intriest. Al in 2001 bracht het Trimbos het rapport ‘een keten van lege zondagen’ uit. Blijkbaar is er niets met de aanbevelingen uit dat rapport gedaan.’
Klik hier voor het Trimbosrapport uit 2001.

Een zinvolle daginvulling is in alle sectoren essentieel voor de kwaliteit van leven van cliënten. De coördinatie en ondersteuning ervan is een taak van zorgverleners in de intramurale zorg.

Zorgverleners in de GGZ en in de verstandelijk gehandicaptenzorg zeggen behoefte te hebben aan meer kennis op het gebied van dagbestedingsmogelijkheden buiten de instelling en aan vaardigheden in het coachen van anderen om een zinvolle daginvulling voor cliënten te realiseren. Zorgverleners in verpleeghuizen hebben vooral behoefte aan kennis en vaardigheden om activiteiten zo aan te (laten) bieden, dat deze aansluiten bij de individuele behoeften van cliënten.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd binnen het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging en maakt deel uit van een online vragenlijstonderzoek naar een zinvolle daginvulling in de langdurige intramurale zorg (respons 43%). De resultaten  in deze factsheet komen uit de ingevulde vragenlijsten van 351 verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch begeleiders werkzaam in de langdurige intramurale zorg. 

ANBI logo