LPGGz: GGZ kan miljoenen bezuinigen zonder dat de patiënt er iets van merkt

De GGZ kan miljoenen bezuinigen zonder dat de patiënt er iets van merkt, constateert het Landelijk Platform GGz (LPGGz). Dat blijkt uit het rapport “Verbeter Zorgsysteem en realiseer bezuinigingen” dat het Platform vanmiddag aan minister Schippers overhandigde. In het rapport staan concrete bezuinigingsmogelijkheden voor de minister die ook allemaal netjes zijn doorgerekend. Het kan niet zo zijn dat de rekening van de bezuinigingen opnieuw bij de patiënt wordt gelegd, motiveert het LPGGz de opmerkelijke stap. “Het vertrouwen van de patiënt in het zorgsysteem staat nu al erg onder druk door de berichtgeving over fraude en het weglekken van geld in de zorg.”

Het Landelijk Platform GGZ stelt voor dat zorgverzekeraars hun jaarlijkse rendementen op hun reserves direct inzetten voor de inkoop van zorg. Hierdoor blijft het geld niet in de kas van de verzekeraar maar vloeit het terug naar de zorg: dit betekent een opbrengst van circa 30 miljoen euro voor de GGZ.

Terugdringen overhead

Werk verder in korte tijd toe naar regelarme instellingen waardoor de bureaucratie en onnodige papieren managementlagen niet meer nodig zijn, oppert het LPGGz. “Vergelijk het met het CBF-keurmerk voor goede doelenorganisaties: een beperkt percentage van de inkomsten mag worden besteed aan de overhead. Zorgverzekeraars moeten erop sturen bij zorginstellingen dat het geld wordt besteed aan de directe zorg aan de patiënt. Hiermee kan alleen al in de GGZ een besparing worden gerealiseerd van circa 71 miljoen euro.”

Eerlijk tijdschrijven

Ook het declaratiesysteem moet worden aangepakt. Een paar minuten extra behandelen kan soms een verdubbeling van het tarief opleveren. Zorgverzekeraars moeten erop letten dat zorgaanbieders in de GGZ niet onnodig een te dure DBC in rekening brengen. Hiervoor is het noodzakelijk dat zorgverzekeraars inzicht krijgen in het werkelijke aantal behandelminuten. Als de patiënt dan ook nog eens de rekening controleert kan hiermee in de GGZ circa 17 miljoen euro worden bespaard.

Andere ministeries

Door te bezuinigen in de GGZ zullen meer mensen onnodig lang uitvallen op het werk of in de maatschappij. Dit zorgt in het geval van arbeidsuitval voor extra kosten bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar ook kan het leiden tot extra kosten bij het ministerie van Veiligheid en Justitie: “Elke zorgeuro die wordt besteed aan verslavingszorg en forensische zorg voor verslaafden, levert een besparing op van € 2,13 aan maatschappelijke kosten, zoals de inzet van politie en justitie en de uitkering van schadeverzekeringen”. De GGZ bespaart naar schatting minimaal 1,36 miljard euro bij andere ministeries. Vanwege deze besparing is het dan ook reëel dat zij meebetalen aan de bezuiniging in de zorg. “We denken aan 10% van de kostenbesparing die de GGZ op hun beleidsterrein realiseert. Dit is 136 miljoen euro.”

Het Landelijk Platform GGZ verwacht dat minister Schippers met de voorgestelde bezuinigingen concrete handreikingen heeft om kostenopdrijvende prikkels in het zorgsysteem aan te pakken.

ANBI logo