Politiek

Onze structurele lobby werpt vruchten af

Ypsilon stopt voor en achter de schermen veel tijd in de beïnvloeding van de Haagse én de lokale politiek. Dat vraagt om netwerken, tact, strategie en vaak heel veel geduld, maar het is de inspanningen waard: Ypsilon was een van de drijvende krachten in het succesvolle verzet tegen de eigen bijdrage in de ggz. Dankzij ons kregen mensen met psychische problematiek toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) en werd de positie van familie en naasten bij dwangopname en dwangbehandeling structureel in de Wet verplichte ggz (Wvggz) verankerd.

Dwangbehandeling: de Wvggz

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. Deze vervangt de oude wet BOPZ waar Ypsilon veel politieke strijd voor heeft geleverd. Daarmee hadden we al die jaren maar één doel voor ogen: ervoor zorgen dat de wet beter aansloot bij de praktijk zoals familie en naasten die ervoeren. Met succes. Van de aanbevelingen die Ypsilon en patiëntenvereniging Anoiksis 20 jaar (!) eerder deden zijn inmiddels ook de laatste in de Wvggz overgenomen. Zo heeft de familie een veel grotere rol gekregen en is voor dwangbehandeling is opname niet meer verplicht.

Meldnummer zorgwekkend gedrag

Op voordracht van MIND Ypsilon is een landelijk meldnummer ingesteld voor als je je zorgen maakt om iemand en je niet weet wie je bellen moet: (0800) 1205.   
De hulpverleners achter het nummer doen veel meer dan alleen het registeren van de melding: Ze denken mee wat er kan en schakelen waar nodig ook direct hulp in. Zo voorkomen we dat psychische problemen onnodig erger worden.

Langdurige zorg: de Wlz

Vooral de hervorming van de langdurige zorg is een belangrijk strijdpunt. Aanvankelijk waren mensen in de GGZ uitgesloten van de Wet langdurige zorg (Wlz) die de AWBZ verving. Een intensieve campagne van Ypsilon en MIND had succes. De Tweede Kamer nam unaniem een motie aan dat de ‘zwaarste’ ggz-patiënten tóch toegang tot de Wlz krijgen en het kabinet ging overstag..

Ondersteuning en begeleiding: de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt veel zaken die voor de achterban van Ypsilon belangrijk zijn: ondersteuning bij mantelzorg, wonen en dagbesteding, preventie. De wet vertelt gemeenten wat zij hierin kunnen of moeten doen, maar gemeenten houden veel vrijheid over om het beleid naar hun smaak in te richten. Regionale belangenbehartigers van MIND Ypsilon oefenen daarom in tal van regio’s actief invloed uit bij gemeenten om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren. Zelf werkzaam bij de gemeente of actief in de lokale politiek? Download ons Wmo-drieluik met een visiestuk, een factsheet en ervaringsverhalen. Samen geven ze een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers ggz.

Meer informatie

ANBI logo