U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > Crisis thuis toolkit
 3.  > Handleiding

Handleiding

Het is crisis thuis… Je overweegt een melding te maken om verplichte zorg voor jouw familielid of naaste te kunnen krijgen of hebt dat misschien al gedaan. Alsof dit niet al zwaar genoeg is, moet je je ook nog verdiepen in de procedures nieuwe Wet verplichte ggz. Wij hopen je hierbij te kunnen helpen door je aan de hand van vragen door de procedure mee te nemen. Zo kan je op elk moment in de procedure ‘instappen’ in onze uitleg. Klik op de vraag die op jouw situatie van toepassing is. Het antwoord zal naar beneden uitklappen.

Wat kan er aan de hand zijn?

Je bent waarschijnlijk op deze pagina terecht gekomen omdat je vermoedt dat jouw naaste in een psychische crisis verkeert. Maar wat is dat precies? Er is sprake van een psychische crisis wanneer iemand in psychische nood verkeert en er (nog) geen passende steun of middelen beschikbaar zijn. Voorbeelden van (veelvoorkomende) crisissituaties zijn:

 • Door psychische problemen vormt iemand een gevaar voor zichzelf of voor anderen in zijn omgeving;
 • Gevoelens van pijn, angst en depressie kunnen soms zo hoog oplopen dat iemand niet meer wil leven;
 • Door een plotselinge, overweldigende gebeurtenis kan iemand zo van slag zijn dat hij zijn eigen emoties niet meer onder controle heeft.

Grote kans dat je even niet weet wat je met deze situatie aan moet. Helemaal als het de eerste keer is dat dit gebeurt. Belangrijk is: hoe eerder je erbij bent hoe beter. Mogelijk kan verplichte zorg nog voorkomen worden. Zoek dus op tijd hulp, bijvoorbeeld bij de huisarts, het sociaal wijkteam of de betrokken ggz hulpverlener.

Wat is verplichte zorg?

Verplichte zorg, ook wel dwangbehandeling genoemd, kan volgens de Wet verplichte ggz bestaan uit heel verschillende maatregelen. Daaronder: 

 • beperken van bewegingsvrijheid;
 • opname;
 • ontnemen van vrijheid bij voorbereiding op crisismaatregel;
 • beperken in de vrijheid eigen leven in te richten;
 • uitoefenen van toezicht.

Daarnaast noemt de wet nog: 

 • insluiten;
 • onderzoek aan lichaam of kleding;
 • onderzoek van de woning op gedrag beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen;
 • controleren op aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 • beperken recht op ontvangen bezoek;
 • toedienen van vocht, voeding of medicatie.

Binnen de Wvggz zijn 4 manieren waarop verplichte zorg kan worden  opgelegd: 

 • Zorgmachtiging (ZM), afgegeven door de rechter, verzocht door de geneesheerdirecteur of Officier van Justitie; 
 • Crisismaatregel (CM) voor de duur van maximaal drie dagen, afgegeven door de burgemeester; 
 • Tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel; voor de duur van maximaal 12 uur;
 • Tijdelijk verplichte zorg in een noodsituatie waarin de zorgmachtiging of crisismaatregel niet voorziet voor de duur van maximaal 3 dagen.

Alle 4 deze manieren zullen in de vragen die volgen worden besproken.

Wanneer kan er een melding worden gemaakt?

In geval van een crisis kan er een melding worden gemaakt als er sprake is van ‘ernstig nadeel’.  Met ‘ernstig nadeel’ wordt bijvoorbeeld bedoeld:
 
 

a) levensgevaar, ernstig lichamelijk letsel, psychische, materiële, immateriële of financiële schade, verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang, ernstig verstoorde ontwikkeling voor of van betrokkene of een ander;
b) bedreiging van de veiligheid van betrokkene;
c) hinderlijk gedrag dat agressie bij anderen oproept;
d) gevaar van de algemene veiligheid van personen of goederen.

Let wel: Het ‘ernstig nadeel’ hoeft zich niet al te hebben voorgedaan. Volgens de wet is ook het risico erop al reden om in te grijpen. Bij een dreigende zelfdoding of zelfbeschadiging, ga je niet wachten tot het te laat is, is de gedachte.
 
Iedereen die vindt dat iemand onmiddellijk gevaar veroorzaakt kan een melding maken. Je kunt dit dus zelf doen, maar je kunt ook hulp vragen van een hulpverlener (al dan niet via de huisarts).

Ik wil een melding maken. Hoe doe ik dat?

Iedereen kan een melding doen bij het college van burgemeesters en wethouders (college van B en W). Je kunt dit dus zelf doen, maar je kunt ook hulp vragen van een hulpverlener (al dan niet via de huisarts). De melding moet wel worden gemaakt in de woonplaats zijn waar de persoon die zorg nodig heeft woont of overwegend verblijft. Hoe je precies een melding maakt bij het college van B en W verschilt per gemeente. Zie hiervoor het onderdeel ‘Sociale kaart’.

Het college van B en W heeft twee weken de tijd om onderzoek te doen naar de noodzaak voor verplichte zorg. Als zij vinden dat deze noodzaak er is dan dient het college een aanvraag is. Je krijgt hier bericht over als jij degene bent die de melding heeft gemaakt.
 

Wat is een eigen plan van aanpak?

De betrokkene heeft de mogelijkheid om samen met familie of naasten een plan van aanpak te schrijven om verplicht zorg te voorkomen. Hij moet binnen drie dagen na ontvangst van de informatie van de geneesheer-directeur aangeven dat hij dit wil gaan schrijven. De geneesheer-directeur overlegt hierover met officier van justitie en moet binnen 2 dagen laten weten of dit mag. Redenen waarom dit niet zou mogen zijn:

-          het ‘ernstig nadeel’ te groot is;

-          de betrokkene eerder een plan van aanpak heeft geschreven en dat is niet gelukt;

-          de betrokkene eerder een plan van aanpak heeft geschreven, maar dat verplichte zorg hiermee niet voorkomen is en de omstandigheden niet voldoende veranderd zijn om aan te nemen dat verplichte zorg door het schrijven van een plan van aanpak deze keer wel voorkomen kan worden. 


Als er wel een eigen plan van aanpak mag worden geschreven dan wordt de procedure twee weken ‘geschorst’.  De procedure kan echter worden hervat als de geneesheer-directeur vindt dat er te weinig voortgang wordt gemaakt met het schrijven van het plan van aanpak of als het ‘ernstig nadeel’ toch te groot blijkt. Dit moet hij wel in overleg doen met de betrokkene en vertegenwoordiger.

Wat is een ‘zorgverantwoordelijke’?

Bert?

Wat is een zorgkaart?

In een zorgkaart worden de voorkeuren van de betrokkene vastgelegd. De zorgverantwoordelijke helpt de betrokkene met het opstellen van de zorgkaart. Ook naasten of de patiëntvertrouwenspersoon kunnen hierbij helpen als de betrokkene dat zelf wil. Het ook kan ook zijn dat de betrokkene helemaal geen voorkeuren vast wil leggen. Als dat zo is dan wordt dat vermeld op de zorgkaart.

Wat is een crisismaatregel?

In afwachting van de beslissing voor verplichte zorg kan in bepaalde situaties een zogenaamde 'crisismaatregel' worden afgegeven. Dit kan in de volgende situaties:

 • er is sprake van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel is;
 • dit zeer waarschijnlijk het gevolg is van een psychische stoornis;
 • dit met de crisismaatregel kan worden weggenomen.

Een crisismaatregel duurt maximaal 3 dagen. De crisismaatregel kan vervolgens nog eens met 3 dagen worden verlengd.

Is het vermoeden groot dat er een crisismaatregel gaat worden afgegeven? Dan kan er van tevoren ook tijdelijk verplichte zorg worden opgelegd (maximaal 12 uur).

Verplichte zorg thuis: hoe ziet dat eruit?

Verplichte zorg thuis: ‘hoe lang’ duurt dat?

De duur van de verplichte zorg ligt niet van tevoren vast, maar is afhankelijk van de situatie. De duur van de zorgmachtiging is maximaal 6 maanden. Hierop zijn twee uitzonderingen:

-          Als de zorgmachtiging volgt op een crisismaatregel is de duur van de zorgmachtiging maximaal 12 maanden.

-          Als er de afgelopen 5 jaar ook al aaneengesloten verplichte zorg is verleend is de duur van de zorgmachtiging maximaal 2 jaar.

Wat is mijn rol als familielid/naaste in de procedure?

In tegenstelling tot de wet Bopz is familie bij de Wvggz nadrukkelijk in beeld. In de wet staat hierover het volgende:

“Artikel 2:1 lid 7

Bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging worden de familie, de directe naasten van betrokkene en de huisarts zoveel mogelijk betrokken”


Op de volgende manieren zijn de familie/naasten nadrukkelijker in beeld: 

 • Familie en andere voor continuïteit belangrijke naasten hebben nu meer rechten bij het maken van een melding (zie ‘Ik heb na mijn melding bericht gekregen dat het college van B en W de noodzaak niet inziet van verplichte zorg.’)
 • De betrokkene heeft de mogelijkheid om samen met familie of naasten een plan van aanpak te schrijven om verplicht zorg te voorkomen (zie: ‘Wat is een plan van aanpak?’)
 • Familie heeft indien de betrokkene dat wil inbreng bij opstellen én vaststellen zorgplan (zie: ‘Wat is een zorgplan?’)

Taalverschillen tussen voormalige wet Bopz en Wvggz

Afspraken en randvoorwaarden

handleiding: het is crisis, wat nu?

sluit venster