Over de werkwijze van Ypsilon op Internet
Met de start in 1996 was Ypsilon als een van de eerste gezondheidsorganisaties actief op het Internet. De keuze om al zo snel actief te zijn op het net, is geen toeval. Van het begin af aan heeft Ypsilon de waarde gezien van een initiatief dat vanuit de consument is opgezet. Met andere woorden: de geboden informatie is eigendom van de zorgvrager en niet langer van de zorgaanbieder. Daarmee is het een bijzonder krachtig instrument bij de empowerment van mensen met psychosegevoeligheid en hun familie. Zo veel mogelijk blijft Ypsilon de diensten gratis aanbieden. Toegang tot informatie is immers een belangrijk onderdeel van de belangenbehartiging van Ypsilon.

Over de werkwijze van onze redactie
De redactie bestaat uit medewerkers en ervaren vrijwilligers van de vereniging Ypsilon, niet uit medici. Zowel hun verantwoordelijkheden als hun redactionele vrijheid zijn vastgelegd in het redactiestatuut. Bij het samenstellen van de websites wordt zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, maar ‘druk’fouten of onvolkomenheden zijn nooit helemaal uit te sluiten. De ontwikkelingen in de medische wetenschap gaan bovendien zo snel, dat de informatie nooit volledig up to date kan zijn. We horen het daarom graag als u op onze website iets aantreft dat niet (meer) correct is of als u juist vindt dat iets ontbreekt.

Over de werkwijze van onze adviesdienst
Via de knop “Hulp nodig?” of het adres adviesdienst@ypsilon.org hebben bezoekers de mogelijkheid om via Internet hun persoonlijke vragen voor te leggen. U krijgt dan binnen 48 uur antwoord.

Ook de adviesdienst bestaat uit medewerkers en vrijwilligers van Ypsilon, niet uit medici. Ze is dus geen alternatief voor een bezoek aan psychiater of andere professionele hulpverlener, maar kan wel met u meedenken vanuit de eigen expertise en ervaring.

Kan niemand binnen de adviesdienst uw vraag beantwoorden, dan beschikt ze over een netwerk van uiteenlopende deskundigen die ze kan raadplegen, onder wie psychiaters, patiënten, verpleegkundigen, juristen en medicijnfabrikanten. De vraag wordt in dat geval altijd geanonimiseerd aan ze voorgelegd. Het verkregen antwoord krijgt u vervolgens weer doorgestuurd, waarbij dan altijd gemeld wie de bron was van de gegeven informatie.

Alle correspondentie van en naar de adviesdienst wordt door alle medewerkers van de dienst gelezen, om de mogelijkheid open te houden dat een andere medewerker nog zaken kan aanvullen of corrigeren. Buiten deze medewerkers krijgt niemand uw verhaal onder ogen.

Over onze gespreksgroepen per e-mail
In principe staan de gespreksgroepen per e-mail open voor alles wat de leden ervan zinnig lijkt. In de groepen bepalen de deelnemers zelf de inhoud. De beheerder van Ypsilon grijpt alleen in wanneer iemand het forum gebruikt voor zaken die bij wet verboden zijn (zoals laster of belediging), of die helemaal niets met schizofrenie of psychose te maken hebben. Voor reclame is de discussiegroep evenmin bedoeld. Omdat de groepen draaien bij de gratie van vertrouwen, is het ook niet toegestaan om de berichten buiten de groep verder te verspreiden zonder voorafgaande toestemming van de schrijver van het betreffende bericht én toestemming van de groepsbeheerder.

In zeldzame gevallen grijpt de beheerder –moderator genoemd– ook in wanneer iemand de gespreksgroep frustreert of zich heeft aangesloten bij een discussiegroep die niet voor hem is bedoeld. Een gespreksgroep bestaat bij de gratie van het feit dat de deelnemers openstaan voor elkaar. Blijkt dit niet het geval, dan behoudt de moderator zich het recht voor om iemand van verdere deelname uit te sluiten, zulks ter beoordeling van de moderator.

Over onze verantwoordelijkheid
De informatie op de website is totstandgekomen op basis van de voorkeur van de redactie en de vragen van de gebruikers. Het geeft daarmee een beeld van wat zij dit moment relevant achten. Aan het ontbreken van verwijzingen naar bepaalde artikelen, adressen en links mag geen enkele conclusie worden verbonden.

De redactie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik van informatie van deze site. Ook aan de adviezen van de adviesdienst online en van het Ypsilon Kennisnetwerk kunnen geen rechten of claims worden ontleend.

Over onze sponsors
Een website onderhouden kost tijd en tijd=geld. Al bijna vanaf de start klopt Ypsilon daarom aan bij sponsors om de kosten (vaak: deels) te dekken. Welke sponsors bereid zijn om de Internetactiviteiten van Ypsilon financieel te ondersteunen, kan per jaar verschillen. Omdat zowel Ypsilon als de sponsors hechten aan onafhankelijke informatievoorziening, hebben sponsors nooit invloed op de geboden informatie en adviezen.

Ook de stichting Vrienden van Ypsilon heeft er stevig aan bijgedragen dat we deze site in de lucht konden krijgen.

Over ons copyright
Alle opgenomen informatie is eigendom van de vereniging Ypsilon. De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, en/of privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen zonder toestemming van Ypsilon. Neemt u bij twijfel altijd contact op met ypsilon@ypsilon.org. Overname altijd met bronvermelding.

Over uw privacy
Op zorgportaal.nl troffen wij ooit een uitgebreide omschrijving aan die in grote lijnen overeenkomt met onze eigen werkwijze. Alleen ontbreekt bij ons de commerciële doelstelling. Om niet het wiel opnieuw uit te vinden hebben we de betreffende omschrijving aangepast aan onze eigen werkwijze.

Welke informatie wordt verzameld:

  • Statistische gegevens: Tijdens ieder bezoek wordt informatie verzameld. Het overgrote deel van deze informatie wordt gebruikt voor anonieme, statistische gegevens. Hierbij kan u denken aan het aantal bezoekers per pagina; ingedeeld naar afkomst, tijdstip en datum. Ook gegevens als gebruikte browser, besturingssysteem, land van herkomst en provider worden anoniem gebruikt binnen statistische overzichten.
  • IP-adressen: Iedere computer op Internet heeft een uniek adres. Dit noemen we een IP-adres. Afhankelijk van uw provider is een IP-adres een vast adres, welke tijdens iedere Internet verbinding verwijst naar uw computer of een dynamisch IP-adres, welke bij iedere Internet verbinding anders kan zijn. Bij ieder bezoek wordt uw IP-adres opgeslagen binnen onze logfiles. Deze gegevens worden gebruikt voor het tellen van het aantal unieke IP-adressen. Bij opzettelijk misbruik kan Ypsilon de benodigde logfiles en gegevens beschikbaar stellen voor nader onderzoek en bewijslast.
  • Antwoordformulieren: Op onze sites bestaan verschillende mogelijkheden om informatie aan te vragen, een abonnement af te sluiten, een bestelling te plaatsen of zich aan te melden als lid. Uw gegevens blijven binnen Ypsilon. Wel behoudt de vereniging zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden of om u te attenderen op andere activiteiten die passen binnen de doelstellingen van Ypsilon. Uw gegevens zullen daarbij echter nooit aan derden worden verstrekt of ter inzage worden aangeboden.
  • Uiteraard hebt u de mogelijkheid om aan te geven dat u niet langer actief wenst te worden benaderd. Ypsilon draagt dan zorg voor vernietiging van alle gegevens die ze van u heeft gekregen.
  • Klachtenregeling: Regels over privacybescherming zijn vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Bij het onvolledig of niet naleven van deze regels is het Nederlands recht van toepassing. In situaties waarin het Nederlands recht niet voorziet of waarover twijfel bestaat, behandelt de vereniging Ypsilon, in casu de directeur en het bestuur, klachten met betrekking tot de internetactiviteiten. Deze uitspraken zijn bindend voor de aangesloten deelnemers en bezoekers. Aanvullende informatie over de bewaking van uw privacy treft u tevens op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens.

ANBI logo