Organisatie

Ledenraad, bestuur, bureau en vrijwilligers

Vertegenwoordigers van de Ypsilonleden uit alle provincies en de steden Amsterdam en Rotterdam vormen de ledenraad, het hoogste orgaan van de vereniging MIND Ypsilon. De ledenraad is verantwoordelijk voor het algemene beleid en voor het toezicht op het bestuur. Er zijn momenteel vacatures voor de ledenraad. Interesse om oriënterend lid te worden? Bekijk dan het profiel en reageer!

Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

 • Hans Meyer Swantée (voorzitter)
 • Evert Roovers (secretaris)
 • Frits Dorleijn (penningmeester)
 • Brenda Koop
 • Sam Spiering

Op het landelijk bureau werkt een klein team van betaalde krachten. Zij verzorgen het secretariaat, de telefonische adviesdienst, ondersteunen de vrijwilligers en werken aan projecten en producten op het gebied van lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting.

 • Bert Stavenuiter, directeur
 • Claire Lamers
 • Marjo Markx
 • Arina Oosterling
 • Heleen Schönau
 • Imke van Wettum

Ypsilon telt zo’n 130 vrijwilligers. Zij zijn actief in de regio, de ledenraad, het bestuur, de raad van advies en de redactie.

Missie, doel, visie

Missie

MIND Ypsilon vindt, verbindt en komt radicaal op voor naasten van mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven.

 • Wij mensen zijn sociale wezens. Zonder naasten verkommeren we. Naasten zijn dus cruciaal in ons leven, zeker als het een periode minder met ons gaat.
 • Er zijn ook mensen met wie het langdurig minder gaat. Soms zelfs blijvend. Juist dán zou je willen dat er mensen náást hen staan.
 • Bijna altijd scheppen de benamingen afstand:
  – Hulpverleners spreken van een ‘Ernstige Psychische Aandoening’ of mensen met ‘meervoudige of complexe mentale problematiek’.
  – Media spreken over ‘verwarde’ mensen
  – Beleidsmakers spreken over ‘mensen met onbegrepen gedrag’
  Wij blijven nabij. Want hoe gek iemand ook doet, het blijft altijd onze broer of zus. Of kind, partner of pa of ma. Dát is wat ons bindt in Ypsilon.
 • Maar als we de basis niet op orde hebben, kunnen we ook niet goed voor de ander opkomen. Dus eerst en vooral hebben we als naasten binnen Ypsilon te zorgen voor onszelf.
  Het is als in een vliegtuig: als wij niet tijdig ons eigen zuurstofmasker opzetten, komen we misschien nooit meer toe aan het steunen van onze dierbare.
 • Dat voelt tegennatuurlijk en vraagt om continue scherpte. Maar het is cruciaal: Pas als we erkennen dat ook wij kwetsbaar kunnen zijn, ontstaat er evenwicht in de relatie met onze dierbare. We staan niet boven de ander en ook niet eronder. We staan zij aan zij.

Visiesheets

In een reeks  visiesheets legt Ypsilon vast wat haar officiële standpunten zijn over actuele onderwerpen.

Een drieluik met de visie, feiten en ervaringen om gemeenten te informeren.

Met de Wmo is een nieuwe doelgroep bij de gemeente in beeld gekomen: die van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Waarin verschilt die groep van andere burgers? Over welke aantallen hebben we het? En waaraan heeft deze groep concreet behoefte? Met feiten, een visie en een ervaringsverhaal geeft Ypsilon gemeenten antwoorden op allerlei vragen.

Wonen is de basis van ons bestaan, dat geldt ook voor mensen met psychische problemen. Maar juist voor deze doelgroep is ‘goed wonen’ slecht bereikbaar. Het belang van een netwerk en de rol van naasten blijven vaak onderbelicht.

Klik hier voor de Visiesheet Wonen.

Ondersteuning van vrijwilligers, naasten en mantelzorgers wordt via de Wmo geregeld. Wat moet er gebeuren om de zorg en aandacht voor mensen met psychose en hun naasten te waarborgen?

Klik hier voor de Visiesheet Wmo.

Snelle en adequate hulp kan leiden tot een betere gezondheid van de patiënt, een beter toekomstperspectief en een betere kwaliteit van leven voor zowel de betrokkene als diens omgeving.

Klik hier voor de Visiesheet Psychosepreventie.

Doorslaggevend is niet de plaats waar de zorg plaatsvindt, maar dát er goede zorg plaatsvindt. Het liefst in een omgeving waar iemand zich al thuisvoelt.

Klik hier voor de Visiesheet Ambulantisering.

Wie herstel alleen ziet als het verdwijnen van alle symptomen, is in de hoek van de psychose snel klaar: niet veel mensen overkomt dat. Wat Ypsilon betreft gaat het om de vraag of iemand zich weer weet op te richten en zijn leven weer –zoveel mogelijk – in eigen hand weet te nemen.

Klik hier voor de Visiesheet Herstel.

Als gelijken onder elkaar (‘peer to peer’) zijn professionals met eigen familie-ervaringen een rolmodel voor hun collega’s én familieleden. Bovendien kunnen ze bijdragen aan een beter familiebeleid. Voorwaarde is dat ze maximale steun krijgen van directie en management.

Klik hier voor de Visiesheet Crisis thuis.

Vaak is het familie die te hulp schiet als iemand psychische problemen krijgt. Vanzelfsprekend en noodzakelijk. Maar wat als de helper vervolgens zelf in de problemen komt? Op wie kan hij of zij dan terugvallen? Op dat vlak is er nog een wereld te winnen.

Klik hier voor de Visiesheet Vraagverlegenheid.

Onderzoekers willen met Ypsilon samenwerken, de overheid stelt belang in de ervaringskennis van familie/naasten, financiers nemen ons serieus en vragen ons oordeel over onderzoeksaanvragen. Met onze speerpunten geven we heel gericht aandacht aan de thema’s die wij écht belangrijk vinden.

Klik hier voor de Visiesheet Kennisagenda.

Statuten

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn op te vragen bij het landelijk bureau via ypsilon@ypsilon.org.

ANBI

Zowel de vereniging Ypsilon als de stichting Vrienden van Ypsilon hebben de ANBI status. Een ANBI is een ‘algemeen nut beogende instelling’, een ‘goed doel’. Dat levertjou belastingvoordeel op bij schenken en nalaten. En de gehele opbrengst van je gift of nalatenschap komt bij het goede doel, bij Ypsilon, terecht.

Privacybeleid

De vereniging MIND Ypsilon houdt zich aan haar Privacybeleid volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Ypsilon legt bepaalde persoonsgegevens vast in haar administratie. Bijvoorbeeld als je lid wordt, een bestelling doet of om informatie vraagt. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten aan jou te kunnen leveren en je te informeren over onze bijeenkomsten, ons aanbod en onze activiteiten.

Historie

Ria van der Heijden, portret Annejole Jacobs, 2019

De vereniging Ypsilon is in 1984 opgericht door Ria van der Heijden. Zij, moeder van een zoon met schizofrenie, ontmoet in het Vrouwenhuis andere vrouwen met een psychisch ziek familielid. Ze besluit bijeenkomsten te organiseren, waar al gauw ook vaders zich bij aansluiten. Ook psychiaters zoeken contact. Als ze uitgenodigd wordt op het ministerie van (toen nog) WVC krijgt ze een startsubsidie van 25.000 gulden aangeboden. Ze organiseert een landelijke dag waarop 200 mensen uit het hele land afkomen. De landelijke vereniging is geboren en krijgt de naam Ypsilon (het buitenbeentje in het alfabet en in het Engels ‘why?’). Wilt u meer weten over de historie? Klik dan hier.

ANBI logo