U bent hier:
  1. home
  2.  > actueel
  3.  > hervormingen zorg

Hervormingen in de zorg

Actueel
Algemeen
Wat is er voor u veranderd?
Wat doet Ypsilon?
Wat kunt u zelf doen?
Meer informatie

Actueel

09-04-2017 Rapport verschenen over kiezen in de langdurige zorg
Valt er iets te kiezen voor wie langdurige zorg nodig heeft? Het is te lezen in het rapport met de resultaten van een onderzoek dat- in opdracht van het ministerie van VWS -  is uitgevoerd. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid/Ypsilon. ondervroegen bijna 400 (naasten van) mensen die langdurige zorg gebruiken uit de Wmo, jeugdwet, zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de wet langdurige zorg (Wlz). Met ouderen, mensen met een beperking en mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en hun naasten is gesproken over hun ‘route’ naar langdurige zorg, keuzemomenten en de ontvangen en gewenste informatie en ondersteuning.
Klik hier voor het rapport. Het deelrapport over de GGZ begint op pagina 63.

06-04-2017 Herindicatie ggz-cliënten in de langdurige zorg (Wlz)
Na een overgangsperiode vanaf 2015 worden alle mensen met  ggz-b-indicatie de komende maanden opnieuw geindiceerd. Het CIZ zal patiënten en hun behandelaars voor 1 juli oproepen. Als de cliënt nog steeds is aangewezen op behandeling met verblijf, wordt een nieuwe indicatie afgegeven voor 3 jaar. Als de situatie veranderd is zal de zorg ergens anders moeten worden gezocht. Alle betrokken partijen benadrukken dat dat continuïteit van wonen en zorg gewaarborgd blijft. Er wordt niemand op straat gezet.
Klik hier voor meer informatie

19-02-2016 ZiN-brochure biedt wegwijs in woud van zorgwetten en -loketten 
Waar kun je als patiënt of als familielid aankloppen? Welke instantie regelt de zorg en de ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening? Welke instantie betaalt deze zorg? Het Zorginstituut Nederland maakte hierover mede op verzoek van Ypsilon een brochure 'Zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening'. Download hier de brochure.

Algemeen

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 
Sinds 1 januari 2015 is een groot deel van de zorg anders georganiseerd. De zorg die eerst betaald werd vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is vanaf 2015 naar drie verschillende wetten gegaan: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast is ook de Jeugdzorg veranderd en is de Participatiewet ingevoerd. 

De zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische aandoening is nu geregeld in vier wetten: 
Wmo
Wordt uitgevoerd door de gemeenten. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Daaronder vallen ook voorzieningen waar mensen met psychische aandoeningen gebruik van maken, zoals begeleiding bij het dagelijks leven, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Klik hier voor meer informatie over de Wmo.

Wet Langdurige Zorg 
De zorg voor de meest kwetsbare ggz-patiënten in een instelling wordt sinds 2015 niet meer geregeld via de AWBZ, maar via de Wet langdurige zorg (Wlz). Niet iedereen die eerst zorg vanuit de AWBZ kreeg, is automatisch overgegaan naar de Wlz. De overheid werkt nog aan objectieve toelatingscriteria. 

Zorgverzekeringswet 
Zorg voor mensen die opgenomen zijn in een instelling (intramurale zorg) en die gericht is op behandeling en herstel valt sinds 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De eerste drie jaar van opname in een GGz-instelling wordt betaald vanuit de Zvw. De Zvw wordt uitgevoerd door de eigen zorgverzekeraar.

Jeugdwet
Deze wet regelt alle vormen van hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, ook geestelijke gezondheidszorg. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Hoe een gemeente deze zorg precies regelt en organiseert en met welke zorgaanbieders ze afspraken maakt, verschilt van gemeente tot gemeente.

Voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen is er sinds 2015 één regeling: 
Participatiewet 
Deze voegt drie wetten samen: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). De gemeenten voeren deze wet uit. 

Wat is er voor u veranderd?

Klik op één van de onderwerpen:
Patiënten in de langdurige zorg 
Wajong
Sociale Werkvoorziening
PGB
Beschermd wonen

Via www.zorgwijzer.nl  kunt u de belangrijkste en meest actuele wijzigingen voor de zorg bekijken.

 

Wat doet Ypsilon?

Lees hier wat Ypsilon doet om invloed uit te oefenen op de landelijke politiek en negatieve gevolgen van de hervormingen te beperken.

Wat kunt u zelf doen?

Maatregelen die vanuit de overheid worden genomen zijn niet direct door burgers te beinvloeden. Bij de gemeenten zijn daar meer mogelijkheden voor. Veel gemeenten kennen de wensen en behoeften van mensen met een GGZ-achtergrond en hun familieleden echter niet. Daarom ontwikkelde Ypsilon een drietal documenten die u kunt gebruiken in uw contacten met uw eigen gemeente: een document met onze visie, een met de feiten en een met ervaringsverhalen. Samen geven ze een goed beeld van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers GGZ.
Klik hier om de WMO-wijzer te downloaden.

Gemeenten kunnen voor een groot deel hun eigen beleid voeren. Zij moeten zich wel houden aan de wet. Daarin staat waar burgers recht op hebben. Ook moeten ze burgers betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Dit biedt mogelijkheden om uw stem te laten horen en de wensen van cliënten en hun naasten aan de orde te stellen. Bundel uw krachten met de belangenbehartigers van Ypsilon. Kijk achterin YN voor contactgegevens in uw eigen regio of bel naar het landelijk bureau: T (088) 000 21 20.

Voor Ypsilonvrijwilligers is er een aparte pagina met informatie en handige hulpmiddelen. Klik hier voor de pagina regionale lobby (alleen toegankelijk voor kaderleden).

Meer informatie

  • Ypsilonleden kunnen specialisten over diverse onderwerpen raadplegen via het Ypsilon Kennisnetwerk. Klik hier voor het Kennisnetwerk.
  • Vragen en klachten rondom wet- en regelgeving in het zorgstelsel kunt u doorgeven via het Nationale Zorgnummer 0900 2356780.
  • Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Neem hier een (gratis) abonnement op Ypsbul.

Wilt u verder lezen? Word lid van Ypsilon of log in!

Want leden hebben bij Ypsilon een streepje voor! Dankzij hun contributie dragen zij bij aan de instandhouding van deze website. Zij hebben daarom toegang tot meer informatie en service, kortingen, voorrang bij trainingen en nog veel meer!

Klik hier om lid te worden.
Bent u al lid? Klik dan hier om in te loggen

Hein Koger blogt
Over politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor familie en patiënt
Jan Zandijk blogt
Over wat hij meemaakt als voorzitter van Ypsilon. Lees en reageer!
sluit venster