Privacy

In de meeste families is het normaal om voor elkaar te zorgen en mee te denken als een van de familieleden het moeilijk heeft. Dokters zeggen: ‘neem vooral iemand mee, twee horen meer dan een’. Ook in de ggz is samenwerking met naasten wenselijk. Jij, vader, moeder, partner, broer of zus, vriend of vriendin kent je naaste goed, speelt een rol in zijn dagelijks leven. En als er problemen zijn, wil je elkaar helpen.

Naasten horen vaak van de hulpverlener: ‘ik mag u niets zeggen, uw naaste wil dat niet’. Terwijl informeren van, samenwerken met en ondersteunen van naasten heel goed mogelijk is zonder privacyregels te schenden. En ook nog leidt tot een beter resultaat! 

Familiebeleid

Ggz-instellingen hebben vastgelegd op welke manier zij met familie en naasten omgaan. Vraag naar het familiebeleid van de instelling waar je mee te maken hebt.  Vraag wat dat inhoudt en op welke manier de hulpverleners jou zullen informeren en ondersteunen.

Generieke Module Naasten

Psychische problemen raken niet alleen de patiënt, maar ook de naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen.

In de ‘generieke module Naasten (GMN)’ staat hoe de hulpverlener met naasten kan samenwerken en hen kan ondersteunen. En waarom dat nodig en wenselijk is.  Wijs de hulpverlener van jouw naaste op de GMN en op de handige werkkaarten daarin.

In de werkkaart Privacy staat duidelijk omschreven welke regels er zijn voor het uitwisselen van informatie over de behandeling van jouw naaste. Maar er staat ook wat er wél kan en mag.

Privacy-brochure

De Ypsilonbrochure ‘Wie zorgt praat mee!’ staat vol informatie voor familieleden en naasten over privacy en autonomie. En beschrijft hoe patiënt, hulpverlener en familie met elkaar om kunnen gaan om optimale zorg mogelijk te maken.

In de brochure vinden (ook hulpverleners) antwoord op vele vragen, zoals:

  • Is contact met ons als familie in strijd met het beroepsgeheim van de hulpverlener?
  • Mag de hulpverlener met ons praten als onze naaste gezegd heeft dat-ie dat niet wil? 
  • Waarom zou ik – als hulpverlener – de familie inschakelen?

 Klik hier
¹ voor onze brochure ‘Wie zorgt praat mee!’Cover 'Wie zorgt praat mee'

Privacy, ook voor naasten

Informatie die jij over je naaste geeft aan de hulpverlener mag niet zomaar worden gedeeld.

Uit de factsheet over Medisch beroepsgeheim van het ministerie van VWS:

“Er wordt geen inzage in (een deel van) het medisch dossier gegeven als de persoonlijke levenssfeer van een ander daarmee wordt geschaad. Denk aan gegevens die door de partner van de patiënt of door een familielid aan de hulpverlener zijn verstrekt in het vertrouwen dat de patiënt ze niet te zien krijgt.”

Meer informatie

  • De meeste ggz-instellingen hebben op hun website of in een folder opgeschreven hoe zij met familie en  naasten omgaan. Vraag ernaar.
  • MIND Ypsilon organiseerde een kennissessie over ‘Samenwerken en privacy’ en maakte daarover een themapublicatie. Klik op het plaatje en download de themapublicatie
ANBI logo