U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Constructief gesprek met VWS

Gisteren vond het gesprek plaats met VWS en vertegenwoordigers van een hele rij van ‘stakeholders’ (o.a. GGZ-N, CIZ, ZN, RIBW’s, Federatie Opvang) over de plannen rondom de toekomst van de langdurende zorg in de GGZ. Het was fijn dat dit kon. Zo heb ik ervaren dat iedere belanghebbende er zijn eigen waarheid op nahoudt. Wij doen dat ook. En dat er zeker raakvlakken zijn tussen de organisaties die betrokken zijn bij de intramurale GGZ waar het gaat om het herkennen van de mensen voor wie langdurige zorg geen luxe is, maar noodzaak. Dat maakt het voor de overheid natuurlijk niet gemakkelijk om te komen tot een oplossing van de problemen, die vooral financieel van aard zijn, althans, zo lijkt het. Ik ontmoet Nic Vos de Wael van het LPGGz een half uurtje voor de bespreking en we stemmen kort af. Dat gaat in deze delegatie wel goed komen, denk ik. Ik ken Nic van een optreden tijdens een Wmo-avond in Zoetermeer en in de werkgroep langdurige zorg van het LPGGz.
 
We hebben op het allerlaatste moment een bundeltje van drie documenten samengesteld (met grote dank aan het secretariaat van Ypsilon!), dat we zullen overhandigen aan de aanwezigen en vooral aan de directeur-generaal van het ministerie, zeg maar de hoogste ambtenaar die de staatssecretaris adviseert over diens volgende stappen: 
  1. het position paper van LPGGz waaraan wij en Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter ook input hebben geleverd;
  2. de brief van moeder  Marijke Linthout aan de staatssecretaris die zij schreef op 13 maart jl., waar ze tot op de dag van gisteren nog geen reactie op heeft gekregen (!) en waarin zij helder uiteenzet wat familie van ‘achterblijvers in de psychiatrie’ zoal meemaken en dat ze zich grote zorgen maakt over de slechte kwaliteit van zorg aan haar zoon en wat dit betekent voor de mantelzorgers, een aangrijpend relaas;
  3. de meest recente visiesheet van Ypsilon over ambulantisering, waarover een week eerder in de ledenraad van Ypsilon is gesproken. Bert heeft de tekst fijngeslepen op basis van de suggesties die door de leden van de raad en ook van buiten de raad zijn gedaan om nog scherper te formuleren waar het ons om gaat.
Tijdens het kennismakingsrondje pak ik de kans om maar meteen de inhoud van de bundel toe te lichten. Dat we ons grote zorgen maken over de effecten van de koers die dit kabinet is ingeslagen en dat we vinden dat veel te weinig aandacht uitgaat naar te realiseren goede zorg aan onze naasten, die langdurig opgenomen zijn in de psychiatrie. En dat we niet begrijpen waarom deze groep buiten de zogeheten kern-AWBZ valt, terwijl dit voor andere en vergelijkbare groepen patiënten niet geldt. Hierop legt VWS uit dat we niet moeten denken dat deze groep geen recht meer heeft op goede zorg als ze naar de ZVW wordt overgeheveld.
 
Op onze vraag of het nog zin heeft om de vraag te stellen of het al onomkeerbaar is, dat de volledige GGZ uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet en de Wmo gaat, antwoordde VWS dat dit het kabinetsvoornemen is en dus het vertrekpunt van VWS. De trein rijdt die kant op en de staatssecretaris gaat dat spoor binnenkort (op 10 juni a.s.) in de 2e Kamer verder toelichten. Zijn brief van eind april is vertrekpunt. Wij hebben er voor gepleit dat de trein stopt op het station waar de zwaarste groep patiënten verblijven en hebben aangekondigd dat we de komende week politieke partijen zullen benaderen om onze standpunten hieromtrent helder te maken. Hierbij zullen we gebruik maken van dezelfde drie documenten. 
 
Nic en ik hebben als insteek gekozen en te vuur en te zwaard verdedigd dat het ons om goede, passende zorg gaat. We hebben gemeld dat we graag meedoen met het Landelijk Samenwerkingsverband Kwaliteitsstandaarden GGZ (LSKS) waarin we samenwerken met het Nederlands Instituut voor psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, belangrijke belangengroepen van professionals. En we hebben benadrukt dat we altijd bereid zijn om het gesprek over de inhoud van de zorg voort te zetten.
 
VWS meldde tot slot dat de meningen van de stakeholders, dus ook de onze, zullen worden meegenomen in het nog te formuleren advies van de ambtenaren aan de staatssecretaris. Met dank voor ieders inbreng. 
 
Na afloop vraag ik aan Nic hoe hij op het overleg terugkijkt. Het viel hem mee dat het gesprek zo’n inhoudelijke inhoud had en dat dit lang niet altijd in de VWS-omgeving het geval is. Ik vind dat we onze boodschap helder voor het voetlicht hebben kunnen brengen. Daar ben ik blij mee. Wordt vervolgd!
 
Pijnacker, 1 juni 2013
Jan Zandijk
 
Klik hier voor het genoemde Visiesheet ambulatisering
 

Reageer!


sluit venster