U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Politieke ontwikkelingen
Hein Koger beschrijft de gevolgen van de politieke ontwikkelingen voor Ypsilon.

DBC vervangen door nieuw stelsel

De Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is het model waarmee de specialistische ggz de kosten van behandeling en verblijf in rekening brengt bij de zorgverzekering. In de somatische zorg is het DBC-model al jaren en met succes in gebruik. Lang heeft men getwijfeld of zo'n model ook in de ggz toepasbaar zou zijn. Psychische aandoeningen en hun behandeling zijn nu eenmaal veel moeilijker in concrete termen en geldbedragen te vatten dan somatische aandoeningen. Toch durfde men het aan en na lange voorbereiding is in 2008 het DBC-model als bekostigingsmodel ingevoerd, met het diagnosehandboek DSM-5 als leidraad voor de diagnoses. 
Maar in de 13 jaar dat het nu gebruikt wordt, is er door iedere ggz-professional alleen maar over geklaagd. De voornaamste kritiekpunten: De DBC sluit niet aan bij de praktijk van de behandeling, is een enorme administratieve belasting voor de instelling en de uitbetaling door de zorgverzekeraar vindt pas na een jaar plaats.
Er is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan, onder anderen door de veranderingsdeskundige Lars Tummers (Erasmus Universiteit), naar de mening van ggz-professionals over het algemene nut van het DBC-systeem. De uitkomsten waren vernietigend.
Men had nog de stille hoop dat patiënten en familie via de DBC enig inzicht in de behandelingskosten en -resultaten zouden krijgen, maar daar is weinig van terecht gekomen. Veel te ingewikkeld. Elke patiënt kan de specificatie van de kostendeclaratie van zijn behandeling bij zijn verzekeraar opvragen en daarna uitpluizen, maar vrijwel niemand doet dit. Er kwamen dan ook geen klachten van die kant.
Na zeven jaar aanmodderen besloot de ggz in 2015 naar een nieuw systeem te zoeken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met brancheverenigingen De Nederlandse GGZ en 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) werken daar al zes jaar aan. Aanvankelijk dacht men een voorbeeld te hebben aan het in Engeland gebruikte Zorgclustermodel. Na wat aanpassingen aan de Nederlandse omstandigheden heeft men met dit model een proefproject uitgevoerd. De resultaten waren niet bevredigend en men besloot een heel nieuw systeem te ontwerpen. Inmiddels worden er veldproeven gedaan met een nieuw systeem, het Zorgprestatiemodel. De eerste commentaren waren positief. Vooral de snellere betaling lijkt een vooruitgang. Ook de administratieve lastendruk is lager. Men mikt op invoering in 2022.

Beschermd wonen van  Wmo naar Wlz

In YN 4 van vorig jaar schreef ik dat op 1 november 2020 het indicatie-orgaan CIZ in 9.249 gevallen positief had beslist over toelating van mensen vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Op 31 december waren dat er 11.314. Hiermee wordt het aanvankelijk ingeschatte aantal toelatingen met meer dan 20 procent overschreden. En er liggen nog een kleine 5000 aanvragen bij het CIZ op behandeling te wachten. De overgangsregeling, voor  mensen wiens Wmo-financiering van beschermd wonen op 31 december 2020 zou stoppen, is met drie maanden verlengd.

Doordecentralisatie

In 2015 is de centraal aangestuurde AWBZ afgeschaft en de Wmo ingevoerd. Vanaf het begin was er veel discussie over gedeeltelijke decentralisatie, via 43 zogenaamde centrumgemeenten, of gehele decentralisatie naar alle 355 gemeenten die Nederland telt. Er ging veel mis bij het systeem van centrumgemeenten. Ondanks hun voordeel van schaalgrootte slaagden de centrumgemeenten er niet in het hoofddoel, ambulantisering, te realiseren. Uiteindelijk koos het parlement in december 2020 voor totale doordecentralisatie naar de 355 gemeenten. Dat moet nog wel in wetten vastgelegd worden en door de Tweede en Eerste Kamer bekrachtigd. De gemeenten beginnen alvast met de voorbereiding, met een transitieteam. Per 1 januari 2023 hoopt men het verdeelmodel klaar te hebben waarmee het totale budget voor beschermd wonen over die 355 gemeenten verdeeld moet worden. 
Nu er zo'n onverwacht grote uitstroom vanuit de Wmo naar de Wlz plaatsvindt zal dit op het verdeelmodel behoorlijk veel invloed hebben.  

In principe wil men de Maatschappelijk Opvang, die al veel langer onder de 43 centrumgemeenten valt dan Beschermd Wonen, ook doordecentraliseren naar alle 355 gemeenten. Men wacht hiermee tot 2026.


Reageer!


sluit venster