U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Politieke ontwikkelingen
Hein Koger beschrijft de gevolgen van de politieke ontwikkelingen voor Ypsilon.

Hoogspanning voor het kabinet

Nog vier nieuwe wetten probeert het kabinet op tijd – voor 10 juli - door het parlement te loodsen: de Wlz, Wmo, Participatiewet en Bijstandswet.
Er is veel kritiek. Het gaat veel te snel. De gemeenten zijn er lang niet klaar voor om per 2015 zo veel taken van het rijk over te nemen. Chaos dreigt! Ypsilon en het LPGGz  hebben zich bij het alsmaar groeiende koor van uitstelvragers gevoegd.

Dissidenten

De grootste knelpunten voor de regering zitten in de Eerste Kamer. De regeringscoalitie heeft hier geen meerderheid. Er is dan wel een gelegenheidscoalitie met een drietal oppositiepartijen, D66, SGP en CU, gesmeed maar de meerderheid bedraagt dan toch nog maar één zetel. Er hoeft maar één Kamerlid zijn steun in te trekken en het betreffende plan valt in duigen. Een voorbeeld van zo’n  mogelijke dissident is  het Eerste Kamerlid voor de VVD Heleen Dupuis. Zij is naast senaatslid ook nog voorzitter van een tweetal gehandicaptenorganisaties en heeft publiekelijk haar grote onvrede met twee wetsvoorstellen geuit.
Toch is de overheersende opvatting in kringen rond het Binnenhof dat de regering het wel zal redden. Op potentiele dissidenten zal druk uitgeoefend worden om in te stemmen. Er hangt voor de regering teveel van af. Dat neemt niet weg dat er vanuit de samenleving veel kritiek is. Centraal hierin staat het verwijt dat het allemaal veel te snel gaat. De gemeenten zijn er lang niet klaar voor om per 2015 zo veel taken van het rijk over te nemen. Chaos dreigt!
Vooral voor de Wlz wordt om uitstel gevraagd. Ypsilon en het LPGGz  hebben zich bij het alsmaar groeiende koor van uitstelvragers gevoegd.

De Wlz (opvolger van de AWBZ)

Aanvankelijk  was het de bedoeling van de regering om de gehele GGZ de toegang tot de Wlz te ontnemen en alle extramurale en intramurale AWBZ zorg over te hevelen naar de zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wmo. Mede door toedoen van de LPGGZ en Ypsilon is daar een stokje voor gestoken. Unaniem is door de Tweede Kamer op 20 januari een motie aangenomen dat de  ‘zwaarste’ intramurale GGZ-patiënten tóch toegang tot de Wlz krijgen. Sindsdien is er nog geen gevolg gegeven aan  dit besluit. Het blijkt moeilijk om objectief de ‘zwaarte’ van een GGZ-patiënt vast te stellen. Van politici is geen inhoudelijke inbreng te verwachten, het antwoord moet vanuit het veld komen.

ZZP B- of C?

Aanvankelijk dacht men een begin te kunnen maken via het bestaande verschil  tussen B- en C-pakketten. Mensen die langer dan een jaar in een psychiatrische inrichting verblijven krijgen na afloop van dat jaar - dit eerste jaar wordt door de Zvw betaald - een ZZP B-pakket. (B staat voor  verblijf met behandeling). Men dacht dat wie drie achtereenvolgende jaren een ZZP B-pakket krijgt, behoort tot de zwaarste groep met weinig perspectief op herstel en dus in aanmerking komt voor de Wlz. De praktijk is echter dat tal van patiënten langer dan drie jaar  in een inrichting verblijven, niet omdat dit medisch gezien nodig is, maar louter alleen omdat de doorstroming geblokkeerd is. Zo staan er veel op een wachtlijst voor beschermd wonen. Deze wachtlijsten groeien met de dag sinds de ambulantisering van beschermd wonen twee jaar geleden in gang is gezet. De instroom in de Wlz zal voornamelijk vanuit een C-indicatie komen.

Er wordt nog steeds vanuit gegaan dar er objectieve toelatingscriteria voor de Wlz voor de GGZ zullen komen. Men heeft het al lang opgegeven dat deze screening nog voor 2015  te realiseren is. GGz Nederland, naast VWS de belangrijkste veldspeler, stelt in zijn position paper over de Wlz dat de uitkomst van zo’n screening zelfs nog jaren op zich kan laten wachten. Ze wijst er ook op dat de toelating tot de Wlz scherp en zorgvuldig bewaakt moet worden omdat de Wlz net zo ‘pamperend’ kan werken als de huidige AWBZ en herstel in de weg kan staan. De Wmo moet herstelondersteunend werken. 

Beschermd wonen naar Wmo

Het grootste deel van de intramurale GGZ -patiënten verblijft in door de AWBZ gefinancierde beschermde woonvormen. Dit najaar besloot het kabinet dat beschermd wonen per 1 januari 2015 naar de Wmo gaat. Beschermd wonen loopt via  CIZ-indicaties voor zorg met verblijf, de ZZP C-pakketten.

Op het eerste gezicht lijkt de overgang naar de Wmo niet zo slecht uit te pakken. In tegenstelling tot de overgang van begeleiding en dagbesteding wordt er niet gekort op het budget. Kijk je echter naar de maatregelen die op langere termijn ingaan dan is het beeld veel negatiever. Beschermd wonen zoals we het nu kennen wordt als het ware opgeheven. Men wil helemaal van de indicatiestelling af. De indicaties die vanaf 2015 tot 2020 aflopen worden niet hernieuwd. Op 1 januari 2020 vervallen vervolgens van alle bewoners alle nog lopende CIZ indicatiebesluiten. Ook vervalt op dat moment het toezicht van Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Het beschermd wonen wordt geheel aan medisch toezicht onttrokken. Men richt zich voornamelijk op herstel en participatie. De gemeenten hebben de pretentie dat zij hier beter tot in staat zijn dan de centrale overheid.

Op 1 januari 2015 neemt de gemeente het regelen van de nieuwe instroom van het CIZ over. De gemeenten denken dat ze zelf  genoeg deskundigheid in huis hebben of gaan aan bijscholing doen  om deze taak op zich te nemen. Vanaf 2020 krijgen zij hun handen vrij om het beschermde wonen  geheel naar eigen inzichten in te richten. Ondertussen zullen de kosten voor de gemeenten teruglopen. Op dit moment wordt beschermd wonen betaald via de AWBZ op basis van de ZZP-klassen. Hoe hoger de ZZP-klasse van een cliënt des te hoger het bedrag dat de instelling ontvangt. Vanaf 2020  zal er een geheel nieuw systeem van bekostiging zijn.
De datum van 1 januari 2020 valt samen met de streefdatum in het bestuurlijk akkoord over de beddenreductie van 33,3 procent. De gemeente kan deze reductie straks werkelijk realiseren.

Inmiddels is de beddenreductie en bezuiniging zo’n kleine twee jaar aan de gang. Er klinken steeds meer alarmerende geluiden.

Participatiewet en Wajong

Op 1 januari 2015 gaan de gemeenten de nieuwe participatiewet uitvoeren. Voor de bestaande 220.000 Wajongers verandert er niet veel. Zij worden wel herkeurd door het UWV. Wanneer de keuringsarts vaststelt dat iemand een bepaalde hoeveelheid betaalde arbeid kan verrichten, zal zijn uitkering van 75 naar 70 procent van het minimumloon verlaagd worden, per 1 januari 2018. Dan zijn alle Wajongers herkeurd en  gaat de verlaging voor iedereen tegelijkertijd in. Alle bestaande Wajongers blijven onder het UWV vallen.

Voor de nieuwe instroom in de Wajong, zo’n 14.000 nieuwe aanvragen per jaar, verandert er ontzettend veel. Ook zij worden gekeurd door het UWV. Wanneer een aanvrager niet duurzaam arbeidsongeschikt verklaard wordt, naar schatting zo’n 10.000 van de nieuwe jaarlijkse instroom, dan wordt hij naar de gemeente verwezen die hem volgens de regels van de participatiewet verplicht naar werk gaat begeleiden. De 4000 aanvragers die wel duurzaam arbeidsongeschikt zijn komen in de Wajong.

Kostdelers

Een belangrijk onderdeel van de participatiewet is de kostendelersnorm. Wanneer meerdere mensen onder één dak wonen geldt het totale gezamenlijke inkomen. Wie onder de participatiewet valt en bijvoorbeeld bij zijn ouders woont, krijgt geen enkele vorm van financiële ondersteuning meer.


Reageer!


sluit venster