U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Politieke ontwikkelingen
Hein Koger beschrijft de gevolgen van de politieke ontwikkelingen voor Ypsilon.

Afbouw bedden stagneert

Toen het hersteldenken steeds meer aanhangers kreeg ging men er van uit dat de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) voortaan Beschermd Wonen zou kunnen financieren, in plaats van (tot 2015) de algemene wet bijzonder ziektekosten (AWBZ). Deze hervorming  zou een aanzienlijke vermindering van bedden opleveren, schreef ook de commissie Dannenberg in het rapport ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. De Wet langdurige zorg (Wlz), vervanger van de AWBZ, zou niet of nauwelijks nodig zijn. Inmiddels is men er achter dat de Wmo voor een niet onaanzienlijk deel van de mensen in Beschermd Wonen onvoldoende zorg betekent. Er kwam kritiek op de wet die stelt dat mensen in de langdurige ggz geen toegang hebben tot de Wlz. In 2014 is de motie Keijzer/Bergkamp aangenomen (op initiatief van onder andere Ypsilon) die zegt dat de toegang er wél moet komen. Vijf jaar later is deze toegang tot de Wlz nog steeds niet gerealiseerd.

Gelukkig lijkt er verbetering in zicht. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft dit voorjaar zijn wetsontwerp naar de Kamer gestuurd.  De zin uit dit wetsontwerp ‘Doordat nu in de indicatiestelling de psychiatrische problematiek buiten beschouwing wordt gelaten, wordt in feite niet gekeken naar de mens als geheel’, geeft exact weer hoe enorm de Wmo van de Wlz verschilt. De gemeenten beslissen nu over de benodigde zorg voor iemand, zonder enige kennis van de psychiatrie.

Wanneer straks het wetsvoorstel erdoor is, wordt de situatie van voor 2014 hersteld: het CIZ stelt vanaf 2021 de indicatie en bepaalt de zorgzwaarte. De verwachting is dat er zo’n 11.000 tot 12.000 mensen vanuit de Wmo naar de Wlz gaan.

Mensen die vanaf 2021 de nieuwe instroom van Beschermd Wonen vormen, zullen ook vaak een Wlz- indicatie krijgen. Niet iedereen die beschermd gaat wonen hoeft daar zijn hele verdere leven te blijven wonen.

Vroeger, voor het hersteldenken opgang maakte, herstelde een beduidend percentage van de populatie al zodanig dat overgang naar een meer zelfstandige vorm van wonen mogelijk was.

De transitie van Wmo naar Wlz straks, betekent weer een centralisatie, geheel tegengesteld aan de decentralisatie waar men nu aan werkt: beschermd wonen naar de gemeenten, eerst de 43 centrumgemeenten, vanaf 2021 naar alle 355 gemeenten in Nederland.

Wat in de afgelopen vijf jaar nog nooit duidelijk is geworden, terwijl het zo eenvoudig lijkt, is hoevéél mensen er nu beschermd wonen in de 43 centrumgemeenten. Het CBS komt jaar in jaar uit met steeds verschillende cijfers die gewoonweg niet kúnnen kloppen. Dat geeft veel ontevredenheid en weinig hoop op een kloppend verdeelmodel straks bij de doordecentralisatie naar alle 355 gemeenten. Misschien wordt het dan nog erger, verzuchten sommigen. Ook bij de samenvoeging van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang met het Beschermd Wonen, in één budget gefinancierd via de Wmo, zijn er veel problemen.

Al met al is het doel van de beddenafbouw (ambulantisering) en een meer inclusieve samenleving nauwelijks dichterbij gekomen. 

De RIBW Alliantie en de Federatie Opvang hebben onlangs de resultaten van de 43 centrumgemeenten nog eens met elkaar vergeleken. Het resultaat is uiterst teleurstellend! Ze doen hun best, produceren talloze dikke rapporten, maar missen gewoonweg de deskundigheid op het gebied van de zwaardere zorg in de psychiatrie. Het kost ondertussen allemaal wel heel veel geld!

De inspanningen van de centrumgemeenten gaan straks grotendeels verloren bij de doordecentralisering naar alle gemeenten. Iedere gemeente zal zijn eigen beleid willen voeren. Kost allemaal nog meer geld. Ook de grotere RIBW-organisaties, die in meerdere gemeenten hun woonlocaties hebben, zullen last hebben van een doordecentralisatie. Nu men toch de weg lijkt op te gaan van Beschermd Wonen (deels) gefinancierd via de Wlz, lijkt het logisch om dit verder door te voeren en de hele nieuwe instroom via de Wlz te financieren. De Wmo kan dan het Begeleid Wonen financieren.

Het verblijf van de bewoners van Beschermd Wonen is er de laatste paar jaar niet prettiger op geworden. Al die naderende veranderingen veroorzaken stress en onrust. Dit komt ook door de manier waarop het management zich opstelt bij de door de politiek besliste hervorming. De leiding van de RIBW spoort  mensen aan tot meer herstel, in one liners. Werkt averechts.


Reageer!


sluit venster