U bent hier:
 1. Extra pagina's
 2.  > actueel
 3.  > Weblog
Wat houdt mij bezig?
Weblog van Jan Zandijk, vrijwilliger bij MIND Ypsilon

Ypsilon op weg naar Rome…

Op zaterdag 25 mei 2013 kwam de ledenraad van Ypsilon bijeen. Het in mijn ogen belangrijkste gesprekspunt was de wijze waarop Ypsilon de belangen van haar leden heeft behartigd in de afgelopen maanden. De belangenbehartiging dus voor en na het verschijnen van de brief van staatssecretaris Van Rijn over de langdurige zorg, over bezuinigingen, over nieuwe wettelijke kaders, enzovoorts. Voor bureau en bestuur was de opvatting van de ledenraad een belangrijk ijkpunt om na te gaan of er een koerswijziging zou moeten plaatsvinden.

Samengevat werd onder meer het volgende vastgesteld:

 1. Bureau en bestuur hebben tot nu toe op adequate wijze de belangen van de leden van Ypsilon behartigd door binnen het Landelijk Platform GGz (LPGGz) mee te werken aan standpuntbepaling en oordeelsvorming. Samen staan we sterker.
 2. Lang niet alle leden weten waar en hoe vertegenwoordigers van Ypsilon actief zijn binnen LPGGz-overlegplatforms, -commissies en aanverwante stichtingen en organisaties. Hier zullen we op korte termijn een overzicht van maken.
 3. In de tijd die komt zullen we in duidelijke taal en niets verhullend voor het voetlicht te brengen dat verwanten met een zware diagnose (patiënten met schizofrenie) onder de reikwijdte van de kern-AWBZ behoren te vallen. Diverse leden hebben hiertoe, zowel tijdens deze vergadering als ook al eerder via mails aan bureau, bestuur en ledenraad, zinvolle suggesties gedaan.
 4. We zijn en blijven alert om dáár te zijn waar de verdere besluiten worden voorbereid. Bijvoorbeeld waar het gaat om de afbakening van doelgroepen in relatie tot de toekomstige wettelijke kaders.
 5. Alle leden van Ypsilon hebben min of meer te kampen met verdriet en pijn over wat hen overkomt, namelijk slechte zorg voor hun zoon, dochter, partner, enzovoorts. Hun signalen hierover nemen we ook als vertrekpunt bij volgende stappen.
 6. In de komende YN zal op basis van de diverse mails het beeld worden geschetst dat de afzenders hebben van de stand van zaken. Daar zullen we aandacht aan besteden. Hun stem wordt zeker gehoord. Met hen zijn afspraken voor persoonlijk contact in de maak.
 7. De ideeën over de langdurige zorg van dit kabinet kunnen niet los gezien worden van andere, ingrijpende beleidsveranderingen die op stapel staan met betrekking tot de jeugdzorg, de begeleiding van mensen met een beperking en de sociale werkvoorziening. Gemeenten moeten op korte termijn in het kader van de Wmo veel meer doen voor minder geld. Dit kan niet goed gaan. We zullen ons dus ook moeten richten op de doelgroep ‘gemeenten’. Wat daarbij mogelijk is vanuit de beschikbare menskracht op bureau en in bestuur moet nog worden bepaald.
 8. In de publieksuitingen zullen we meer dan tot nu toe nu het geval is geweest melden, dat in GGZ-instellingen ook familieraden en familieorganisaties, naast patiëntenraden en –organisaties, aan de slag zijn om goede zorg te bewerkstelligen.
 9. Vanzelfsprekend volgen we de verdere ontwikkelingen op de voet en zullen we waar dat maar enigszins zinvol is onze inhoudelijke boodschap voor het voetlicht brengen. Hierbij beseffen we dat elke doelgroep (overheid, politieke partijen, GGZ-instellingen, pers, radio en TV) vraagt om een eigen taalgebruik.
 10. De notulen van deze ledenraadsvergadering zullen snel worden gemaakt, te beginnen met het gedeelte dat over de actualiteit ging. Die zullen we verspreiden voor alle leden via de website.

Uiteraard kwamen ook andere onderwerpen over tafel. Er zijn jaarlijkse besluiten genomen: er komt een Jaarflits 2012 en de Jaarrekening 2012 is vastgesteld. Verder is gesproken over verdere vitalisering van Ypsilon en concepten van binnenkort te verschijnen visiesheets over herstel en ambulantisering. Diverse leden deden goede suggesties voor verbeteringen van de concepten. Bert Stavenuiter en het bureau gaan (en blijven) daar mee aan de slag.

Het concept huishoudelijk reglement zal de komende tijd worden afgemaakt. Omdat een van de leden opmerkte dat het belangrijk is dat waar mogelijk achterbannen van leden van de ledenraad toch geconsulteerd moeten kunnen worden over de inhoud, is afgesproken dat de komende maanden gebruikt zullen worden om het concept nog eens goed door te ploegen, zodat er in september aanstaande een versie ligt die ‘de inspraak in kan’. In de volgende ledenraad op 23 november zal het worden vastgesteld.

 

Jan Zandijk

Voorzitter

 

 

 


Reageer!


sluit venster