U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > Weblog
Politieke ontwikkelingen
Hein Koger beschrijft de gevolgen van de politieke ontwikkelingen voor Ypsilon.

Veranderingen beschermd wonen en cie Dannenberg

De decentralisatie van beschermd wonen, van de centrale overheid naar de gemeentelijke WMO, heeft in 2015 voor de gemeenten nog al wat financiële problemen veroorzaakt. Centrumgemeenten ontvingen beduidend minder geld dan ze nodig hadden om het beschermd wonen op de voet van 2014 voort te zetten. Op initiatief van de VNG (vereniging Nederlandse gemeenten) besloot men toen een commissie in te stellen die de oorzaak van de financiële tekorten zou onderzoeken, voorstellen voor verbetering zou doen en zou onderzoeken of de organisatie van het beschermd wonen niet beter kon. Deze commissie onder leiding van Erik Dannenberg bracht in november 2015 zijn advies uit onder de naam ‘Van  beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Ik schreef daar in YN 4 een commentaar op. Ik verwachtte geen grote veranderingen,  omdat het plan om de organisatie van beschermd wonen te verplaatsen van de 43 centrumgemeenten naar alle 393 gemeenten mij onhaalbaar en te duur leek. Er is echter zo positief op het plan van de commissie Dannenberg gereageerd, dat nadere bestudering geen overbodige luxe lijkt.

Nadat vele belanghebbenden al hun - voor het merendeel positieve - reacties hadden gegeven werd het tijd om de cliënten zelf om hun mening te vragen. Daartoe heeft het LPGGz verspreid over het land een zestal bijeenkomsten georganiseerd waar Erik Dannenberg de voorstellen nader kon toelichten. Ik woonde de bijeenkomst in Zaandam op 17 februari bij.

Hoewel ik het 50 bladzijden dikke rapport, taaie kost, had bestudeerd was het direct aanhoren van Dannenberg een eyeopener. Zijn mening over bepaalde zaken kwam duidelijker naar voren dan in het rapport. Zo stelde hij dat het huidige aantal plaatsen in beschermd wonen, ook wanneer over drie jaar de geplande 33 procent reductie gerealiseerd is, gewoon te hoog blijft. Het krijgen van de juiste indicatie voor een toegangsbewijs voor beschermd wonen, vond hij in de afgelopen jaren vaak te gemakkelijk. Ook de toegang voor de groep met de zwaarste zorgbehoeften van de beschermdwonenpopulatie tot de wet langdurige zorg (WLZ) vindt hij niet nodig. Er zijn volgens hem bewijzen in de literatuur te vinden dat 50 procent van de bewoners kan herstellen. De WLZ bezorgt de bewoners een negatief stempel. Ze worden als het ware afgeschreven, er is geen hoop meer.

De commissie verwacht dat herstel en daarna uitstroom vanuit beschermd wonen de huidige financiële problemen op den duur oplossen. Momenteel wordt het geld op basis van de historische kosten van het wonen door het rijk naar de centrumgemeenten overgemaakt, met als gevolg een vaak verkeerde verdeling van het geld. De commissie stelt nu voor om dit voor de bestaande gevallen, ook wel het zittend bestand genoemd, zo te laten maar voor de nieuwe instroom wordt het geld over alle 393 gemeenten verdeeld  Wanneer je dit gedurende 15 jaar jaarlijks blijft doen dan is aan het eind van deze periode het gehele zittende bestand van voor 2016 uitgestroomd en is er voor de nieuwe instroom een objectieve verdeelsleutel ontstaan.

De titel van het rapport is ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Dit vloeit voort uit de visie van Dannenberg c.s. dat je betere en zo vroeg mogelijk zorg bij mensen thuis moet leveren en zo opname in beschermd wonen kan voorkomen. Dit klinkt wel mooi en zal voor sommigen goed uitpakken maar voor de doelgroep waarvoor Ypsilon staat lijkt het weinig realistisch. De ziekte schizofrenie ontstaat meestal rond het twintigste jaar en er is dan doorgaans nog geen sprake van een ‘thuis’ .

Vanuit de zaal kwam er nauwelijks kritiek op wat Dannenberg betoogde. Er waren, zoals ik al had verwacht, geen patiënten aanwezig, op één uitzondering na: de voorzitter van de  cliëntenraad van de regionale RIBW. Zijn verhaal was in tegenspraak met de presentatie van Dannenberg.

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz), vertegenwoordigd door Nic Vos de Wael, is over het algemeen positief over het rapport (zie kader). Zij geven er zelfs de benaming ‘een lonkend perspectief ‘ aan.

Ik stelde zelf een kritische vraag aan Dannenberg over zijn visie ten aanzien van de toegang tot de WLZ en was blij verrast dat Vos de Wael mijn kritiek deelde. 


Reageer!


sluit venster