Forensische zorg schuift richting GGZ

 

De reguliere GGZ moet een grotere rol spelen in de zorg aan forensische patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen. De nadruk moet daarbij liggen op behandeling van hun aandoening in plaats van op straf voor het delict. Dat is beter voor de patiënt en voor een veilige samenleving, stelt de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ). De Raad adviseert bovendien het aantal (F)ACT-teams op te schroeven van 160 naar 400 á 500.

De RVZ heeft dit advies uitgebracht aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in aanloop van de invoering van de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in 2013. Met deze wetten moeten de forensische en de geestelijke gezondheidzorg beter op elkaar aansluiten. 

Die nauwere samenwerking tussen de forensische en reguliere GGZ vraagt veel van zorgverleners in de psychiatrie: risicotaxatie en effectief omgaan met agressie, ernstige verslaving en met veelplegers.

(F)ACT-teams geven de patiënt thuis intensieve begeleiding. Dit kan betaald worden met het geld dat beschikbaar komt door de afname van het aantal bedden in de ggz. Een ontwikkeling waar Ypsilon achter staat. Voldoende capaciteit blijft een voorwaarde voor goede zorg.

 

ANBI logo