Naar de rechter over eigen bijdrage

Dat patiënten met een psychiatrische aandoening de toegang tot noodzakelijke zorg wordt belemmerd door een eigen bijdrage, terwijl dit voor patiënten met een lichamelijke aandoening niet geldt, is discriminerend en stigmatiserend, vindt het Landelijk Platform GGz. Daarom start het LPGGz met een aantal psychiatrische patiënten een juridische procedure, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de GGZ.

Per 1 januari 2012 betalen patiënten die aangewezen zijn op tweedelijns geestelijke gezondheidszorg een eigen bijdrage, die kan variëren van minimaal 200 tot meer dan 2000 euro per jaar. De minister wil door de drempel naar specialistische zorg fors te verhogen, besparingen in de GGZ bewerkstelligen. Voor sommigen is deze financiële drempel echter zo hoog, dat zij daardoor geen aanspraak meer kunnen maken op zorg die voor hen noodzakelijk is en waar zij volgens hun zorgverzekering wel recht op hebben.

Behalve disciminerend is de regel ook stigmatiserend, alsof geestelijke ziekteverschijnselen minder urgent zijn dan somatische. Daarbij verbaast het platform zich erover dat het ministerie voorafgaand aan de invoering van de eigen bijdrage geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de effecten ervan op de vraag van verzekerden naar zorg waaraan zij behoefte hebben.

Dat patiënten met een psychiatrische aandoening de toegang tot noodzakelijke zorg wordt belemmerd door een eigen bijdrage, terwijl dit voor patiënten met een lichamelijke aandoening niet geldt, is discriminerend en stigmatiserend, vindt het Landelijk Platform GGz. Daarom start het LPGGz met een aantal psychiatrische patiënten een juridische procedure, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de GGZ.

Per 1 januari 2012 betalen patiënten die aangewezen zijn op tweedelijns geestelijke gezondheidszorg een eigen bijdrage, die kan variëren van minimaal 200 tot meer dan 2000 euro per jaar. De minister wil door de drempel naar specialistische zorg fors te verhogen, besparingen in de GGZ bewerkstelligen. Voor sommigen is deze financiële drempel echter zo hoog, dat zij daardoor geen aanspraak meer kunnen maken op zorg die voor hen noodzakelijk is en waar zij volgens hun zorgverzekering wel recht op hebben.

Behalve disciminerend is de regel ook stigmatiserend, alsof geestelijke ziekteverschijnselen minder urgent zijn dan somatische. Daarbij verbaast het platform zich erover dat het ministerie voorafgaand aan de invoering van de eigen bijdrage geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de effecten ervan op de vraag van verzekerden naar zorg waaraan zij behoefte hebben.

Reden genoeg voor het Landelijk Platform GGz om de invoering van de eigen bijdrage juridisch te laten toetsen en daarmee op te komen voor de belangen van diegenen die door het besluit van de minister ernstig geraakt worden. Andere partijen in het veld -GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, Parnassia Bavo Groep, Lentis en GGZ Oost Brabant- steunen het platform en voegen zich in de gerechtelijke procedure.

Eerder verzette het Landelijk Platform GGz zich samen met andere partijen al tegen de invoering van de eigen bijdrage. Zo bezochten zo’n 10.000 bezorgde patiënten, familieleden en medewerkers in de GGz de protestmanifestatie op 29 juni jongstleden op het Malieveld in Den Haag en tekenden meer dan 47.000 mensen een petitie. Dit heeft ertoe geleid dat nu met de minister gesprekken gaande zijn over mogelijkheden voor besparingen zonder dat daarvoor ingrijpende pakketmaatregelen of eigen bijdragen nodig zijn. Zolang deze discriminerende en stigmatiserende maatregel niet van tafel is, ziet het platform zich genoodzaakt de gang naar de rechter te maken.

Het Landelijk Platform GGz is de koepelorganisatie van cliënten- en familie-organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en vertegenwoordigt ruim één miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep moeten doen op geestelijke gezondheidszorg.

ANBI logo